Rada Gminy Raków uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raków na 2018 rok. Nałożyła w nim na właścicieli odłowionych zwierząt obowiązek zwrotu gminie wszelkich kosztów związanych z odłowieniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu w przypadku ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia.

 


Koszty realizacji programu ponosi gmina

Zdaniem Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach bezprawnie. W skardze do sądu prokurator wskazywał, że art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie przewiduje możliwości nakładania obowiązku zwrotu kosztów na właściciela wyłapanego zwierzęcia. Ponadto zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy, koszty realizacji programu ponosi gmina. Zaskarżony zapis został więc umieszczony w programie nie tylko bez podstawy prawnej, ale i wbrew jednoznacznemu brzmieniu tego przepisu.

Czytaj też: WSA: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie jest jedynie aktem planowania

W odpowiedzi na skargę, Rada Gminy Raków uznała ją za zasadną. Przyznała, że ustawa w żaden sposób nie reguluje możliwości przerzucenia kosztów na właściciela, czy też zwrotu ich w trybie administracyjnym (w całości czy w części) w takich przypadkach. Organ dodał, że uchwała obowiązywała do końca 2018 r., a zakwestionowany zapis nie miał zastosowania.

Regulacja wykracza poza ustawowe upoważnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach potwierdził, że zaskarżona regulacja nie tylko wykracza poza ustawowe upoważnienie, ale także jest sprzeczna z art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt.

Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest zarówno okoliczność, że program został uchwalony na 2018 r., w związku z czym przestał już obowiązywać. Jak i to, że zakwestionowana regulacja nie miała zastosowania, skoro bez wyeliminowania tej uchwały w zaskarżonej części programu opieki nad zwierzętami (...) mógłby w dalszym ciągu mieć zastosowanie do kosztów związanych z odłowieniem zwierząt i zapewnieniem im opieki w 2018 r. Brak jest więc podstaw do uznania, że postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Wyrok WSA w Kielcach z 20 lutego 2019  sygn. akt I SA/Ke 84/19