Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wprowadza szczególne regulacje dotyczące zasad opłacania składek za osoby zatrudniane przez rodziców w charakterze niani na podstawie umowy zlecenia.

Wprowadzenie odmiennych zasad finansowania składek za nianie rodzi konieczność wprowadzenia nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla sytuacji ubezpieczeniowej wskazanych podmiotów. Zasadniczym celem nowelizacji jest zatem wprowadzenie kodów ubezpieczenia pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w charakterze niani, na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Dodatkowo projekt wprowadza zmiany w części dotyczącej kodów numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego.

Powyższy kod umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jednoznaczną identyfikację niani zgłoszonej do ubezpieczeń na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  oraz systemowe tworzenie dokumentów za tę grupę ubezpieczonych. Natomiast rodzicom zawierającym umowę zlecenie z nianią zmiana ta umożliwi prawidłowe jej zgłoszenie, a Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych opłacanie składek za te osoby.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2011 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) , która zawiera regulacje skutkujące objęciem ubezpieczeniem wypadkowym stypendystów pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia dostosowującej opisy kodów tytułów ubezpieczenia do obowiązujących zasad podlegania ubezpieczeniom.

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia za wyjątkiem punktu dotyczącego nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla niań, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 50-53 i 70-73 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. z dniem 1 października 2011 r.

Na podstawie: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 11 maja 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725)
 
Pisaliśmy o tym również:
Szersza informacja o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3
Nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
Uczmy się o żłobkach
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin - podmioty uprawnione do sprawowania opieki
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin – organizacja żłobka i klubu dziecięcego  
Rewolucja w opiece nad dziećmi do 3 lat czyli nowe obowiązki dla gmin – rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz dotacje dla gmin
Szkolenia do opiekunów małych dzieci 
Łagodniejsze wymagania dla żłobków