Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r.  Wynika to ze zmian organizacyjnych i konieczności wsparcia priorytetowych zadań rządu, które są realizowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przygotował Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

            Ministerstwo kultury otrzyma wsparcie z rezerwy celowej na wynagrodzenia w grupie członków korpusu służby cywilnej. Chodzi o zatrudnienie nowych pracowników lub sfinansowanie wynagrodzeń już zatrudnionych pracowników realizujących nowe zadania lub zadania wynikające ze zmian organizacyjnych.


Więcej wniosków na program ochrony kultury ludowej i tradycyjnej

Do tych zadań należy wdrażanie programu ochrony i kultywacji kultury ludowej i tradycyjnej oraz nadzór i kontrola nad zwiększoną liczbą jednostek podległych, nadzorowanych i współprowadzonych przez MKiDN.

Dofinansowywane są przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, ich transformacjami i kontekstami ich występowania. Systematycznie wzrasta więc liczba wniosków rozpatrywanych przez MKiDN o udzielenie wsparcia z tego programu.

 

Kontrola instytucji kultury i fundacji

W związku z decyzjami ministra kultury rośnie liczba nowych państwowych instytucji kultury oraz liczba współprowadzonych samorządowych instytucji kultury - kolejnych 6 instytucji w 2019 r.  Dodatkowo ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła na MKiDN nowy obowiązek w zakresie kontrolowania nadzorowanych fundacji, które w ciągu roku dokonały obrotu gotówkowego w kwocie powyżej równowartości 10 000 euro. Obecnie w rejestrach MKiDN jest ok. 6 tys. fundacji.

Czytaj też: Pracownicy samorządowi mają lepiej, status w instytucjach kultury niesprawiedliwy>>

W resorcie wzrosło również zapotrzebowanie na obsługę legislacyjną zmian dotyczących prawa medialnego na poziomie krajowym i europejskim i wydawanie pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.

Jednym z priorytetów MKiDN jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu dóbr kultury, ochrona poszczególnych składników dziedzictwa przy utrzymaniu swobody obrotu oraz celowości i opłacalności istnienia własności prywatnej ruchomych dóbr kultury. Wymaga to prowadzenia coraz większej liczby postępowań administracyjnych w sprawie wydawania jednorazowych pozwoleń na stały wywóz zabytków za granicę oraz prowadzenia współpracy z rzeczoznawcami i ekspertami, Policją, Krajową Administracją Skarbową, czy Strażą Graniczną.

Sprawna realizacja zadań wymaga dodatkowych zasobów kadrowych. Przy opracowaniu uchwały zostanie uwzględniona konieczność racjonalnego wydatkowania środków budżetowych.