Obecne legitymacje służbowe żołnierza zawodowego mają wymiary 102 x 70 mm i składają się z 14 stron wykonanych ze specjalnego papieru ze znakami wodnymi. W odróżnieniu od papierowej wersji, nowa legitymacja kadry zawodowej ma mieć formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID-1 o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, wykonanej z poliwęglanu i spersonalizowanej metodą grawerowania laserowego. Karty te są stosowane w bankowości.

Taka legitymacja ma lepiej niż dotychczasowa książeczka zabezpieczona przed fałszerstwem. Zwiększy się również trwałość dokumentu oraz odporność na zniszczenia i uszkodzenia. Z uwagi na odejście od formy książeczkowej dokumentu w nowej legitymacji znajdzie się mniej danych. Nie będzie:

 • podpisu posiadacza dokumentu,
 • nazwy zajmowanego stanowiska,
 • danych osób powiadamianych w razie konieczności,
 • adnotacji służbowych,
 • pól na przedłużanie ważności dokumentu,
 • adnotacji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
 • wskazówek dla posiadacza legitymacji.


Przeczytaj: Kobiety będą bronić Ojczyzny dobrowolnie, a obowiązkowo tylko niektóre>>

 

Kody stopni wojskowych zgodnie ze standardami NATO

W nowej legitymacji umieszczony zostanie wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa własna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa legitymacji, znak graficzny utworzony z liter „SZRP”, seria i numer, informacja o sposobie postępowania w przypadku znalezienia zagubionej legitymacji, elementy zabezpieczeń. W dokumencie znajdą się:

 1. nazwisko i imię (imiona) żołnierza zawodowego;
 2. data urodzenia i płeć żołnierza zawodowego;
 3. numer PESEL;
 4. posiadany stopień wojskowy i kod oznaczenia stopnia wojskowego według kodów NATO składający się z dwóch liter „OF” – dla stopni wojskowych w korpusie oficerów i Marszałka Polski lub liter „OR” – dla pozostałych stopni wojskowych, ze znaku minus oraz liczby: w przypadku oficerów – od 1 do 10, a w przypadku stopni wojskowych w pozostałych korpusach – od 1 do 9;
 5. jednostka wojskowa;
 6. fotografia żołnierza zawodowego;
 7. data wydania (wpisu) i data ważności legitymacji.

Czytaj też: Brzozowski Wojciech - Sprzeciw sumienia wobec świadczeń na rzecz obrony >

 

Legitymacja ważna 10 lat

Ewidencja legitymacji będzie prowadzona przez to Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w systemie informatycznym, w którym jest prowadzona również ewidencja wojskowa. Dane osobowe żołnierzy zawodowych wpisywane do legitymacji służbowej są przetwarzane w ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 69 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Projekt przewiduje dziesięcioletni okres ważności dokumentu, rezygnując jednocześnie z corocznego jego przedłużania. Proponowany okres ważności zapewni aktualność fotografii żołnierza zawartej w legitymacji. Jednocześnie, mając na względzie nową formę dokumentu, o zmienionej zawartości informacyjnej, a także uniemożliwiającej dokonywania wpisów, dostosowano przypadki, w których legitymacja podlega wymianie.

Marciniak Jarosław: Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych - Siły Zbrojne RP >

 

Zmiany w organach wydających legitymacje

W projekcie rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych zaproponowano również zmiany dotyczące organów wydających legitymacje, których głównym celem jest zapewnienie wydawania legitymacji przez dowódców jednostek wojskowych, w których żołnierze pełnią zawodową służbę wojskową. Wyjątkiem są dowódcy jednostek wojskowych podlegających bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej oraz żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia służby w instytucjach krajowych, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, którym dokument będzie wydawał kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr. Wskazano również organy wydające legitymacje żołnierzom pełniącym służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Zaproponowano ponadto rezygnację z wydawania legitymacji żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, z uwagi na posługiwanie się, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kartą tożsamości.

Proces wnioskowania o wydanie legitymacji będzie miał postać elektroniczną, a jego przekazywanie będzie odbywać się w systemie informatycznym, w którym jest prowadzona ewidencja elektroniczna. Takie rozwiązanie ma zminimalizować liczbę czynności niezbędnych do złożenia wniosku. Incydentalnie została zapewniona możliwość składania wniosków w postaci papierowej.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również zmiany dotyczące unieważniania legitymacji i jej zwrotu, dostosowując przepisy do nowej formy dokumentu. Unieważniona i uszkodzona legitymacja będzie pozostawiana żołnierzowi zawodowemu. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego legitymacja będzie mogła zostać pozostawiana, jak dotychczas, najbliższemu członkowi rodziny zmarłego na jego wniosek. Dotychczas wydane legitymacje zachowują ważność i nie podlegają wymianie.

 

MON oszacował wydatki

Szacuje się, że dostosowanie wzorów wojskowych dokumentów osobistych (legitymacji) do wymagań określonych w ustawie o dokumentach publicznych obejmie m.in. koszty blankietów czy też koszty personalizacji. Koszt pojedynczej karty ma wynieść 16,5 zł, a koszty sprzętu niezbędnego do personalizacji – 1,75 mln zł. MON oszacował, że zmiany związane z wprowadzeniem nowych legitymacji będą kosztować około 600 - 700 tys. zł rocznie.