Kto jest odpowiedzialny za usuwanie odpadów niebezpiecznych i pozostałych z dróg gminnych powstających w wyniku wypadków drogowych na tych drogach?

 


ODPOWIEDŹ

Odpowiedzialność spoczywa na sprawcy wypadku.

Uzasadnienie

W ocenie Autora, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o., przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. 

Posiadaczem odpadów w wypadku na drodze gminnej jest sprawca

Należy zatem uznać, iż posiadaczem odpadów powstałych w wyniku wypadku w powyższym rozumieniu jest sprawca zdarzenia i to na nim ciąży obowiązek usunięcia powstałych odpadów z zachowaniem norm u.o. oraz przepisów odrębnych. Jednocześnie warto wskazać, iż służby takie jak straż pożarna są zobowiązane do związania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych powstałych w miejscu wypadku, ale już nie ich usunięcia (zob. odpowiedź na interpelację nr 34228 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o odpadach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich).

Czytaj też: Jest nowa lista odpadów wyłączonych z ewidencji

Starosta może zobowiązać sprawcę do przekazania odpadów

Podkreślenia również wymaga fakt, że zgodnie z art. 101 u.o. jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów z wypadków, w drodze decyzji, wydanej z urzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów

Oznacza to zatem, iż w przypadku powstania odpadów niebezpiecznych może zostać nakazane sprawcy wypadku określone postępowanie z tymi odpadami, niezależnie od ogólnego obowiązku ich utylizacji, który wynika z u.o. W przypadku natomiast braku możliwości egzekucji obowiązku usunięcia odpadów, albo gdy egzekucja taka okaże się bezskuteczna, starosta dokonuje zagospodarowania odpadami powstałymi w wyniku wypadku we własnym zakresie.

Tak samo należy postąpić, gdy konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku (por. art. 101 ust. 5 pkt 2 u.o). Ponadto w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania odpadami z wypadków pokrywane są ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zob. art. 101 ust. 6 u.o.).