Sprawa dotyczyła kierowcy, który przejechał po drodze z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez urządzenie kontrolne zainstalowane na bramownicy. Za ten czyn, Główny Inspektor Transportu Drogowego nałożył karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. Kierowca złożył wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, ponieważ twierdził, że kary nie powinno się naliczać za poszczególne odcinki drogi. W jego ocenie, przepisy nie pozwalają na wielokrotne karanie za przejazd jedną drogą krajową bez uiszczenia wymaganej opłaty. Ponownie rozpoznający sprawę organ postanowił jednak utrzymać swoją decyzję w mocy. W odpowiedzi, ukarany wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że organ administracji publicznej działał zgodnie z prawem. Kierowca jednak się nie poddał i złożył skargę kasacyjną.

Czytaj także: WSA: Przedsiębiorca nie zawsze zapłaci za nierejestrowanie pracy kierowcy >>>

Opłatę pobiera się od każdego odcinka

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych. Jednakże, wbrew sugestiom zawartym w skardze, nie oznacza to, że na gruncie wskazanej regulacji chodzi o przejazd po drodze krajowej rozumianej jako całość. Zgodnie bowiem z treścią przepisów ustawy, opłatę pobiera się za przejazd po drodze lub jej odcinkach, które są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 


Każdy odcinek to nowy przejazd

NSA wskazał, że ustawodawca konsekwentnie operuje terminem "przejazdu", który odnosi się do "drogi lub jej odcinka”. Dlatego też logika rozwiązań prawnych, które zostały przyjęte na gruncie omawianej regulacji świadczy o tym, że chodzi o zachowanie, stanowiące konkretny i jeden czyn. Natomiast cechę jednorodności należy rozpatrywać z punktu widzenia lokowania danego przejazdu w konkretnej przestrzeni czasu oraz miejsca, czyli drogi krajowej lub jej odcinka, który został wymieniony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów regulujących kwestię pobierania opłat oraz ich wysokości (np. wyrok NSA z 30 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 2177/15; wyrok NSA z 5 września 2017 r., sygn. akt II GSK 2439/17).

Kara za każdy odcinek bez opłaty

Kierowca przejechał przez kilka odcinków drogi bez uiszczania opłat, ale nie oznacza to, że nałożono wielokrotną karę, która dotyczy jednego i tego samego naruszenia. NSA podkreślił, że przejazd należało odnosić do różnych i odrębnych od siebie odcinków drogi. Pobierana za to opłata jest indywidualna dla każdego z nich. Dlatego brak jej uiszczenia podlega oddzielnej ocenie i kwalifikacji prawnej, jako odrębny delikty. Oznacza to, że stanowisko sądu pierwszej instancji było prawidłowe, ponieważ zaskarżona decyzja nie naruszyła zakazu wielokrotnego nakładania kary administracyjnej za jeden przejazd drogą krajową. W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt II GSK 839/17