Zmiany zawarte w poselskim projekcie prawa geologicznego i górniczego  są niekorzystne dla przedsiębiorców inwestujących w wydobycie węgla. Zgodnie z propozycjami o wydobyciu węgla ma decydować decyzja ministra.

 


Dodatkowy wymóg proceduralny

Jak już pisaliśmy, samorządy alarmują, że projektowane zmiany w Prawie geologicznym i górniczym odbiorą im wpływ na planowanie przestrzenne i inwestycje na ich terenach oraz obniżą wartość działek.

Czytaj też: Gminy chcą decydować, czy powstanie kopalnia

Konfederacja Lewiatan ostrzega, że zmiany odczują też inwestorzy, którzy wyłożyli środki  finansowe w rozpoznanie złóż węgla, ich udokumentowanie, uzyskanie praw do informacji geologicznej, użytkowania górniczego, nieruchomości gruntowych i decyzji. Często podpisali też umowy niezbędne do starania się o koncesję na wydobywanie węgla.

Projekt ustawy wprowadza dodatkowy wymóg proceduralny, uzależniający możliwość prowadzenia działalności od decyzji wydawanej przez ministra właściwego do spraw środowiska. Według Dominika Gajewskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji Lewiatan, nie ułatwi to procesu inwestycyjnego, a jedynie go wydłuży, co przy możliwości dowolnego postępowania organu wydającego decyzję, może zahamować realizację inwestycji.

Subiektywne kryteria decyzji

Jak podkreśla, szczególne wątpliwości budzą subiektywne kryteria wydawania decyzji, które pozwalają ministrowi właściwemu do spraw środowiska całkowicie dowolnie ukształtować postepowanie administracyjne, posługując się tak nieostrymi kryteriami jak zgodność wniosku z „racjonalnym zagospodarowaniem złoża”.

- Całkowicie uznaniowa decyzja o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki może doprowadzić do pozbycia się prywatnych inwestorów – mówi Dominik Gajewski.

Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeszcze w tej kadencji Sejmu ma się zająć komisja ochrony środowiska. Posiedzenie planowane jest na 14 października.