Pakiet legislacyjny obowiązuje od 24 kwietnia 2020 roku, czyli od oblikowania go w Dzienniku Urzędowym UE.

Rozwiązania zawarte w nowym pakiecie legislacyjnym

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski i informuje, że przyjęte rozwiązania obejmują między innymi:

  • dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności, czyli Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy Funduszem Spójności oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie rozwoju,
  • zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów tak zwanej koncentracji tematycznej, czyli nakierowania pieniędzy na ściśle określone dziedziny. Chodzi o to, aby umożliwić wykorzystanie funduszy w obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem,
  • umożliwienie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji – dotąd nie było to możliwe,
  • uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z walką z pandemią w projektach wcześniej nieobjętych unijnym dofinasowaniem,
  • umożliwienie państwom członkowskim tymczasowej (w roku obrachunkowym 2020-2021) możliwości podniesienia poziomu dofinansowania do 100% wartości przy składaniu wniosków o płatność do KE. To rozwiązanie, które ma poprawić sytuację finansową państw członkowskich, ale nie oznacza ono, że poszczególni beneficjenci otrzymają 100-procentowe dofinansowanie projektów.


Walka z pandemią i ochrona gospodarki

Zmiany dotyczą technicznych korekt w przepisach istotnych z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE. Przyjęcie tych propozycji znacząco ułatwi wykorzystanie funduszy unijnych nie tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę.

Czytaj też: Pieniądze z budżetu UE będzie łatwiej wydawać