Co roku wojewodowie organizują konkursy na dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. W tym roku urzędnicy śląskiego urzędu wojewódzkiego interpretując przepisy uznali, że z dotacji mogą skorzystać tylko gminne spółki wodne, ale nie Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lubińcu. Pomimo tego, że od 13 lat związek ten uzyskiwał takie dotacje.

- Z analizy przepisów ustawy Prawo wodne wynika, jednoznacznie, że związek spółek wodnych może ubiegać się na o dotacje podmiotowe i może korzystać z pełni praw przysługujących spółkom wodnym – przekonuje Ludomir Golaś dyrektor Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Lublińcu.

SO: Spółka wodna nie odpowiada na zasadzie ryzyka>>

 

Związek działa w imieniu spółek

Dyrektor Golaś argumentuje, że związek zrzesza gminne spółki wodne z trzech powiatów. Prowadzi całą obsługę prawną i merytoryczną zrzeszonych spółek wodnych, a także wspólne konto dla wszystkich zrzeszonych spółek. Prace konserwacyjne wykonują brygady robocze związku (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę). Wszystkie koszty związane z działalnością i obsługą zrzeszonych spółek wodnych ponosi związek. Spółki wodne nie składają wniosków o dotacje podmiotową z budżetu państwa – nie zachodzi dublowanie wniosków – nie prowadzą też działalności gospodarczej.

Sprawdź w LEX: Czy uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych może być podstawą finansowania również zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych z zakresu tzw. małej retencji? >

- Udało się nam  przekonać urzędnika, że jego interpretacja przepisów była błędna – mówi Ludomir Golaś. Aby jednak rozwiać wątpliwości i uniknąć podobnych sporów w innych regionach, poseł Andrzej Gawron skierował do ministra infrastruktury zapytanie poselskie w tej sprawie.

Czytaj w LEX: Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania >

 

Związek spółek wodnych na równych prawach

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że związek spółek wodnych jak i spółki wodne mają takie same prawa. Zgodnie z art. 444 ust. 2 Prawa wodnego, do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda. Minister wskazuje, że w myśl art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej  w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Z takiej dotacji mogą więc korzystać związki spółek wodnych.

Sprawdź w LEX: Czy możliwe jest udzielenie dotacji na utrzymanie urządzeń np. rowów znajdujących się nie tylko przy drogach powiatowych ale również przy drogach np. gminnych, wojewódzkich? >

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreśla, że stanowisko to potwierdza praktyka dotycząca korzystania przez związki spółek wodnych z dotacji finansowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią obok dotacji podmiotowej z budżetu państwa, źródło pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł publicznych.