Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączyło do Funduszowego Pakietu Antywirusowego działania dla poprawy sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Projekty będą finansowane z pieniędzy unijnych w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Umożliwia to przyjęta niedawno specustawa funduszowa.

 

Domy pomocy społecznej i domy dziecka

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w komunikacie podkreślają, że pensjonariusze i podopieczni domów pomocy społecznej i domów dziecka są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. - To pieniądze na ochronę zdrowia osób w nich przebywających i personelu, ale też na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej i zwiększania kompetencji cyfrowych dzieci korzystających z placówek pieczy zastępczej – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj też wywiad z Minister: Walczymy z koronawirusem i z jego gospodarczymi skutkami>>

- Dodatkowe 500 milionów złotych pozwoli pomóc samorządom zabezpieczyć zarówno podopiecznych i mieszkańców, jak i pracowników. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wsparcie dzieci i pracowników placówek rodzinnych i miejsc pieczy zastępczej

Niemal 130 milionów złotych zarezerwowano na wsparcie w czasie epidemii dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych miejsc pieczy zastępczej, w tym domów dziecka. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzysta z nich ponad 20 tysięcy rodzin oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Potrzeby dzieci i ich opiekunów zostały przeanalizowane przez urzędy wojewódzkie, z którymi MRPiPS współpracuje przy realizacji tego projektu. Przewidziano w nim między innymi:

  • zakup wyposażenia potrzebnego do zdalnego nauczania, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Pieniądze dla DPS

Blisko 350 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji mieszkańców ponad 800 domów pomocy społecznej. Projekty będą realizowane przez 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej w formule grantowej lub partnerskiej.

Ich celem jest ochrona życia i zdrowia pensjonariuszy DPS oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Wsparcie będzie przeznaczone także na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom DPS, którzy na co dzień mają kontakt z osobami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka. Dzięki funduszom będą możliwe między innymi:

  • zakup środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS,
  • zakup testów wykrywających COVID-19,
  • dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek,
  • dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.

To wsparcie uzupełnia działania finansowane przez samorządy województw, w których na podstawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wykorzystywane są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionalnych programach operacyjnych.

Czytaj też: MRPiPS wspiera domy pomocy społecznej z rezerwy celowej