Za ustawą wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek opowiedziało się w głosowaniu 97 senatorów, a dwóch było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała wprowadzenie do ustawy szeregu poprawek o charakterze legislacyjnych. Z kolei na posiedzeniu plenarnym zgłoszono poprawki wprowadzające zmianę w ośmiu miejscach ustawy. Chodzi o zastąpienie używanych w obowiązującej ustawie pojęć matka, ojciec zbiorczym określeniem rodzice. Jak powiedziała senacka legislator, od strony praktycznej poprawka nie powinna wywołać „żadnych zmian w obowiązującym stanie prawnym”. Opinia rządu do proponowanych poprawek była negatywna.

Przygotowaną w MSWiA ustawę o dokumentach paszportowych Sejm uchwalił 13 stycznia. Jak podała PAP, w środę na posiedzeniu senackiej komisji Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podkreślał, że głównym celem zmian jest utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych. 

Czytaj również: Sejm uchwalił uproszczenia w wydawaniu paszportów

Rejestr Dokumentów Paszportowych zamiast centralnej ewidencji

RDP zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) oraz lokalne ewidencje. Ma być komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. PESEL, dowodów osobistych (RDO), stanu cywilnego (RSC) czy danych kontaktowych (RDK).

Budowa nowego rejestru sprawi m.in., że nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Po zmianach wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik paszportowy, a obywatel będzie się podpisywał cyfrowo. Uruchomione zostaną także nowe usługi elektroniczne, m.in. możliwość sprawdzenia ważności paszportu czy unieważnienie paszportu po utraceniu go przez posiadacza.

Obywatel ponadto otrzymywać będzie powiadomienia za pośrednictwem RDK o zmianach statusu paszportu, np. zbliżającym się terminie utraty ważności. Rodzice będą mogli też złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 12. roku życia (proponowane przepisy obniżą z 13 do 12 lat granicę wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem).

Ustawa uszczegóławia także kwestie związane z książeczką paszportową – jej budowy i zakresu danych. Na celu ma również usystematyzowanie opłat paszportowych. W Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy napisano, że przewiduje m.in. zastąpienie rozbudowanego systemu ulg liczonych od wysokości opłat - konkretnymi kwotami, które znajdą się w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Ustawa przewiduje ponadto zmiany dotyczące drugich paszportów, w tym uproszczenie procedury ubiegania się o takie dokumenty. Rozpoczynać się ona będzie ona bezpośrednio u wojewody lub konsula. Wydłużony zostanie też okres ważności takich paszportów z 2 do 3 lat.

W ustawie zaproponowano też poszerzenie katalogu osób uprawnionych o tymczasowy paszport. Chodzi o małoletnich, którzy w związku z np. kontynuacją nauki lub koniecznością zapewnienia im opieki potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

Regulacja ma wejść w życie 28 marca, z wyjątkiem niektórych przepisów. Wtedy też straci moc obowiązująca obecnie ustawa o dokumentach paszportowych z 2006 roku.