Pytanie:
Czy prezes miejskiej spółki (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, czy też Zakładu Energetyki Cieplnej) w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i nawiązaniem nowej formy zatrudnienia, tj. zostanie podpisany kontrakt menedżerski (zmiana przepisów), powinien złożyć oświadczenie majątkowe?

Zgodnie z nowymi przepisami stosunek pracy prezesa ulegnie zmianie, ale wciąż pozostanie na tym samym stanowisku.

Odpowiedź:
Tak, ponieważ w przypadku osoby zarządzającej czy też członka organu zarządzającego gminną osobą prawną przepisy przewidują generalny obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Przedmiotowe oświadczenie jest wymagane również w sytuacji nawiązania zatrudnienia.

Uzasadnienie:
Przyjmuje się, członkowie zarządu spółki miejskiej są obowiązani do składania oświadczeń majątkowych na gruncie art. 24h ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. Powołany przepis nakłada bowiem obowiązek składania przedmiotowych oświadczeń m.in. na osoby zarządzające oraz na członków organu zarządzającego gminną osobą prawną. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego osoby zobowiązanej do jego złożenia, jak również majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Jak wynika z art. 24h ust. 5 zdanie pierwsze i trzecie u.s.g. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Analiza treści przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że zarówno rozwiązanie umowy o pracę, jak i kolejne zatrudnienie (powołanie na stanowisko) z formalnego punktu widzenia stanowią sytuacje, w których wymagane jest złożenie oświadczenia majątkowego. Wyjątków w tym zakresie nie przewidują jednocześnie przepisy ustawy z 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami narzucającej konkretną formę zatrudnienia w przypadku członków organów zarządzających spółek objętych zakresem przedmiotowym ustawy - mianowicie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie). 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami