Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiającej restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego. Był to projekt rządowy.

Czytaj też: Sejm uchwalił ustawę racjonalizującą zadłużanie samorządów

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zakłada zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

Obowiązek uzyskania opinii RIO

Ustawa uwzględnia m.in., przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zadłużenia, zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (tzw. niestandardowe instrumenty finansowe).

Obejmuje zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, ograniczeniami takimi jak tradycyjne umowy kredytu i pożyczki. Nowela nakłada na włodarzy i zarządy samorządów obowiązek uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

 

Dochody ze sprzedaży majątku wyłączone

W ustawie wyeliminowano z indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego dochody ze sprzedaży majątku, jako elementu poprawiającego możliwość spłaty zadłużenia oraz wydłużono z 3 do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.

Ustawa umożliwia także spłatę istniejącego zadłużenia JST nowym długiem o niższych kosztach obsługi oraz wcześniejszą spłatę zadłużenia z własnych środków finansowych oraz wolnych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań.

Czytaj też: Nie ma samorządów bliskich bankructwa, ale 43 mogą być w grupie ryzyka

Limitem spłaty zadłużenia będą objęte nie tylko odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu JST, m.in. prowizje w związku z udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Zobacz też komentarz praktycznyZaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy a zasada roczności budżetu JST w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY