Według ministerstwa zespół przeanalizuje i uporządkuje także propozycje zmian legislacyjnych, zgłaszane przez różne grupy społeczne, oraz przygotuje założenia do rozporządzenia, które będzie określało metody wykonywania prac w obrębie korzeni, pnia, korony drzewa lub w obrębie korzeni, pędów krzewu.

Zespół ma się skupić na: definicji drzewa, jego uszkodzenia i zniszczenia; wysokości i sposobie naliczania kar administracyjnych za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa; kryteriach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów; regulacjach w zakresie nasadzeń zastępczych, kompensacji strat spowodowanych przez wycinkę drzew; działaniach na rzecz zachowania istniejących drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym; zasadach informowania o planowanym usunięciu drzewa lub krzewu.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalenie wysokości opłaty z tytułu usunięcia drzew lub krzewów >

Zobacz również: Nie tylko w czasie lęgów ptasich nie można niszczyć gniazd

- Przeanalizowane zostaną także zasady ochrony zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rewizji będą podlegały też przepisy regulujące ochronę drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków i na terenach cmentarnych - podkreśliło ministerstwo.

Czytaj też w LEX: Usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości zabytkowych >

W efekcie, według MKiŚ, wypracowane przez zespół przepisy będą wpływały przede wszystkim na: większą ochronę zielonego środowiska miejskiego, trwałe wzmocnienie ochrony istniejącej zieleni, redukcję miejskiej wyspy ciepła, a także niwelowanie zjawiska lokalnych podtopień poprzez rozwój zielonej retencji), zahamowanie postępującej utraty różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego schronienia dla ptaków. (kk/pap)

Zobacz też LEX News: Usuwanie drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej >