Pojawił się problem ekologiczny: wysypisko śmieci ma się znajdować kilometr od ujęcia wody pitnej dla części gmin w obrębie Serocka. Istnieje duże ryzyko skażenia wód powierzchniowych i przedostania się tych wód do istniejącego w niewielkiej odległości kanału wpływającego do rzeki Klusówka, która następnie znajduje ujście w rzece Narew i Zalewie Zegrzyńskim.

Podejrzenia o korupcję

Dotychczasowe postępowanie administracyjne w sprawie budowy tego składowiska odpadów odbyły się bez wymaganych konsultacji społecznych – po cichu przez władze Nasielska.
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku potwierdza, że prowadzi śledztwo w sprawie podejrzeń o korupcję związanych z budową. 
Były burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski przyznaje, że inwestor był gotów zapłacić gminie 5 mln zł na przyszłe odszkodowania dla mieszkańców.  Burmistrz zapewniał na sesji Rady Miejskiej, że pieniędzy nie przyjął, ale wydał pozwolenie na budowę.  
Obecny burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski zapewnia, że wycofuje się ze wszystkich ustaleń uzgodnionych z inwestorem - Capital Investment Project II Sp. z o.o. , która ma kapitał zakładowy zaledwie 50 tys. zł.

Nie ma pozwolenia na budowę

Starosta uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę, Inwestor zaskarżył ją do wojewody mazowieckiego.
- Inwestor dysponuje już gruntem o powierzchni około 50 ha a w pozyskanych dokumentach wysokość składowiska nie została ograniczona i może osiągnąć wysokość kilku pięter - twierdzi urzędniczka z urzędu marszałkowskiego.

Protesty i petycje

Mieszkańcy okolicznych miejscowości piszą petycje do burmistrza Serocka i Nasielska oraz Starosty Nowodworskiego i wojewody mazowieckiego. Na terenie będącym już w dyspozycji inwestora składowiska odpadów o powierzchni ok. 50 ha ma powstać między innymi kwatera składowania o pojemności 250 000 m3 i o pojemności 300 000 m3 . Ponadto rojektowany jest plac dojrzewania kompostu o pow. 22 000 m2 i plac doczyszczania kompostu o pow. ok. 1 600 m2, oraz inne obiekty np. magazyn odpadów niebezpiecznych. 

Prokuratura opracowuje metody działania w sprawie nielegalnych wysypisk

Inwestor przewiduje natężenie ruchu pojazdów: 70 pojazdów ciężarowych o masie 50 t oraz 20 pojazdów osobowych na dobę.  
 W trakcie funkcjonowania Zakładu wystąpi emisja substancji szkodliwych do powietrza pochodząca z tak dużych kwater składowania - wynika z akt złożonych w urzędzie miasta.

Ratunkiem plan zagospodarowania

- Przedstawiciele wsi Zabłocie w gminie Nasielsk wnioskują, aby na każdej kolejnej sesji Rady Miejskiej był wprowadzony punkt porządku obrad dotyczący składowiska odpadów w Jaskółowie - informuje mieszkaniec gminy Serock, Adam Mikucki. 
Przedstawiana byłaby informacja o podjętych działaniach Burmistrza Gminy w celu niedopuszczenia do powstania składowiska odpadów oraz informacja o realizacji harmonogramu Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/379/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaskółkowo.
W najbliższy piątek 6 lipca na rynku w Nasielsku odbędzie się kolejny protest mieszkańców przeciwko inwestycji.