W porządku obrad Sejmu jest również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy zniesienia stanowiska dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, likwidacji Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz dodania w ustawie z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje: "odkrywki", "kopalni" oraz "przodka.

Oświata, nauka, wykonanie orzeczeń sądów

Przewiduje się głosowania m.in. nad:

  • uchwałą Senatu w sprawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  • uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (wprowadzenie obligatoryjnego wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca stałego pobytu w razie wniesienia skargi kasacyjnej).

Sejm zagłosuje też nad sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (chodzi o uwzględnienie do emerytury - w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej).

Na zakończenie posłowie mają wysłuchać informacji ministra infrastruktury o realizacji programu ochrony brzegów morskich w 2021 roku.

Prace w komisji nad ustawą o SN

Dzisiaj sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wróci do prac nad prezydenckim projektem ustawy nowelizującej Sąd Najwyższy i likwidującej Izbę Dyscyplinarną. Komisja odrzuciła wczoraj poprawki Solidarnej Polski dotyczące badania niezależności sędziów.

Czytaj: Nie ma zgody na poprawki Solidarnej Polski do ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej>>

 Do tej pory zgoda w komisji dotyczy jednej kwestii: likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN i przekształcenia jej w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, do której mają być losowani sędziowie dotychczas zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej. 

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym przewidziane jest na następnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

Izba Dyscyplinarna SN pracuje nadal i wygenerowała już 1 mld 389 910 tys. zł.