Pełnomocnictwo jest instytucją zdefiniowaną w Kodeksie cywilnym (art. 95 KC). Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

 

Pełnomocnictwo opiekuńcze dobrym pomysłem dla seniorów z zaburzeniami umysłowymi>>
 

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 100 KC) pełnomocnikiem może być osoba małoletnia, która ukończyła 13. rok życia, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo (art. 15 k.c.), jak również osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego (art. 549 k.p.c.).  Pełnomocnik, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może w czyimś imieniu dokonać czynności, dla której wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych.

 

 

 

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności (art. 98 KC). Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie (art. 99 KC).

 

Czynności zwykłego zarządu  nie są zdefiniowane w przepisach, uznaje się za nie  czynności bieżące, typowe aktywności. Do dokonania takiej kwalifikacji przydatne są takie kryteria, jak: kryterium rodzaju czynności prawnej, kryterium kosztów, kryterium interesu stron 152 , a także kryterium działania zgodnego z zasadami prawidłowej gospodarki.

 

 

 

Upraszczając - wszystko zależy od tego, czym zajmuje się dana osoba lub dany podmiot, np. czynnością typową dla osoby prowadzącej sklep z antykami będzie zakup i sprzedaż obrazów za duże kwoty pieniężne. Dla kogoś kto takiej działalności nie prowadzi, a zamarzyło mu się nagle ulokowanie swoich oszczędności w dziele sztuki, taka czynność przekraczałaby zwykły zarząd.

 

Przekroczenie umocowania

Jeżeli osoba podająca się pełnomocnika dokona czynności prawnej, nie mając umocowania, nie oznacza to, że czynność jest automatycznie nieważna.  Umowa, zawarta przez pełnomocnika z przekroczeniem lub brakiem pełnomocnictwa nie jest nieważna o ile nastąpi potwierdzenie takiej umowy przez osobę, w której imieniu została ona zawarta. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

 

Dokument pełnomocnictwa ogólnego powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia;
  • tytuł "Pełnomocnictwo ogólne"
  • wskazanie, kto i komu udziela pełnomocnictwa - dokument powinien zawierać dane, które umożliwią łatwą weryfikację, powinny się w nim znaleźć: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL;
  • wskazanie do jakich czynności pełnomocnik ma umocowanie np. "do reprezentowania mnie we wszystkich sprawach dotyczących mojej osoby / ww. podmiotu lub mojego / ww. podmiotu mienia";
  • podpis mocodawcy.

 

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (art. 101 KC). Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.