W dniach od 2 do 4 października posłowie wezmą również udział w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Mocniejsze oddziały Policji

Ta ostania regulacja zakłada, że z dniem wejścia w życie noweli policjanci, którzy pełnili dotychczas służbę w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, stają się z mocy prawa policjantami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, a pracownicy Policji zatrudnieni dotychczas w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji pozostają z mocy prawa pracownikami Komendy Głównej Policji.

Czytaj: Komendant nie powie, czy policja stosuje GPS w kontroli operacyjnej

Autorzy projektu uzasadniają, że projekt ma na celu zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek organizacyjnych Policji właściwych w zakresie realizacji działań kontrterrorystycznych. Przewiduje się przypisanie nowo powołanej służbie odpowiedzialności za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz za wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Służba będzie się składać z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Możliwość przekroczenia prawa przez policjanta

Projekt przewiduje także możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków w celu ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej.

Obywatelski projekt zaniechania szczepień

Nowelizacja dotyczy likwidacji obowiązku szczepień ochronnych.  Obowiązek szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj: Włochy: spór dotyczący obowiązkowych szczepień dla dzieci

 

W ocenie Grzegorza Ciury specjalisty ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych, projekt jest kontrowersyjny. Zmiana prawa w zakresie poddawania się szczepieniom ochronnym jest radykalna, a projektodawca nie przedstawił skutków zdrowotnych tak daleko idących zmian. Powoływanie się na rozwiązania istniejące w innych państwach nie stanowi punktu odniesienia, gdyż w przytoczonych przykładach procent szczepień – mimo braku przymusu jest wysoki i niewiele odbiega od poziomu w Polsce. W uzasadnieniu projektu nie przedstawiono szacunków, czy i w jakim stopniu spadłby odsetek osób szczepiących się w przypadku wprowadzenia zmian i jakie miałoby to skutki dla zdrowia publicznego oraz wzrostu narażenia na choroby zakaźne.

Czytaj: RPD przeciw likwidacji szczepień

Zdaniem specjalisty z BAS, propozycje uszczegóławiające obowiązki lekarza przeprowadzającego badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem poprawiłyby system obowiązkowych szczepień ochronnych.