W odpowiedzi na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komendant Główny Policji poinformował, że Policja prowadząc kontrolę operacyjną jest uprawniona do stosowania „wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w tym środków techniki specjalnej (…) do których zalicza się GPS”.
- Odpowiedź Komendanta nie wskazuje czy Policja rzeczywiście stosowała w przeszłości system GPS, a jedynie informuje, że funkcjonariusze mogą takiego środka operacyjnego używać - mówi adw. Artur Pietryka, prawnik HFPC.
Fundacja przypomina, że w listopadzie 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę HFPC na decyzję Komendanta Głównego Policji o odmowie udzielenia informacji odnośnie tego, czy policjanci wykorzystują w kontroli operacyjnej GPS. Następnie sąd administracyjny w Warszawie wskazał, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej. Jednak w sierpniu 2012 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na mocy którego uwzględnił skargę kasacyjną HFPC i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.
W kwietniu 2013 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Komendanta i jednocześnie zobowiązał organ do udzielenia odpowiedzi na pytanie HFPC.
- W wyroku kończącym postanowienie WSA stwierdził jasno,  że prawo do informacji publicznej stanowi ważny element funkcjonowania państwa demokratycznego. Jednak jak pokazuje odpowiedź KGP nadal niektóre organy nie rozumieją jego istoty i znaczenia – mówi adw. Artur Pietryka.