Program, przyjęty na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, ma dotyczyć oddziaływań na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania, która określona jest np. w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Główne cele programu

 • Przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady.
 • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

 

 

Priorytety i najważniejsze działania

 • Polityka antydyskryminacyjna 

- Analiza i monitoring przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz ich stosowania.

- Analiza i monitoring przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości poszczególnych ministrów, jeśli chodzi o respektowanie zasady równego traktowania.

- Usprawnienie mechanizmu współpracy na rzecz polityki równego traktowania w ramach administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim;

​​ 


 • Praca i zabezpieczenia społeczne

- Wspieranie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

- Promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych.

- Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.

- Promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

​​​​​​​Czytaj: Polski rząd przeciw dyrektywie o równowadze płci i dyskryminacji w zatrudnieniu>>

Czytaj też: Zmiany dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu >

Czytaj też: Marciniak Jarosław, Zasada równego wynagradzania >

 • Edukacja

- Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności.

- Wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców.

​​​​​​​Czytaj też: Mobbing w środowisku oświatowym. Metody przeciwdziałania >

 • Zdrowie

- Poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób zagrożonych wykluczeniem.

- Podniesienie kompetencji pracowników służby zdrowia, jeśli chodzi o komunikację z pacjentami z niepełnosprawnością.

- Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i promowanie aktywnego stylu życia.

​​​​​​​Czytaj też: Zasada równego traktowania w prawie UE a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 >

 • Dostęp do dóbr i usług

- Poprawa dostępności usług publicznych.

- Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami przez umożliwienie im wykorzystania nowych technologii, które przeciwdziałają e-wykluczeniu.

​​​​​​​  

 

 • Budowanie świadomości

- Realizacja kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji.

- Przeciwdziałanie i poprawa efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści.

- Realizacja działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania starości i osób starszych w społeczeństwie.

- Prowadzenie działań uświadamiających, skierowanych do ogółu społeczeństwa, pokazujących godność osoby i uwrażliwiających na zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, w szczególności wobec kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

- Promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści”.

- Przeciwdziałanie promowaniu wizerunku naruszającego godność kobiet i dzieci.

​​​​​​​

 • Gromadzenie danych i badania

- Raporty oraz badania analityczno-sondażowe na temat realizacji zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji w Polsce.

- Prowadzenie monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz zjawiska tzw. „mowy nienawiści”.

​​​​​​​

 • Koordynacja

- Uwzględnienie polityki równościowej w tamach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania.