Z danych Straży Granicznej wynika, że najwięcej osób przekroczyło granicę z Ukrainą - 21 737 666, Białorusią - 8 814 753 i Rosją - 3 466 814. Kolejne 20 372 709 podróżnych odprawiono w portach lotniczych i morskich. SG zanotowała 12-procentowy wzrost ruchu na lotniczych przejściach granicznych i 15-procentowy spadek tzw. małego ruchu granicznego z Ukrainą.

27,1 mln osób w 2019 roku przekroczyło granicę, podążając do Polski, z czego 18,6 mln to cudzoziemcy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy(10,4 mln), Białorusini (3,4 mln), Rosjanie (1,5 mln), Izraelczycy (233 tys.) i Amerykanie z USA (199 tys.).

Czytaj także: Więcej cudzoziemców przebywa legalnie w Polsce>>
 

Straż Graniczna informuje, że jej funkcjonariusze odmówili wjazdu 96 607 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu do Polski określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach. Najwięcej odmów wjazdu wydano na granicach z Ukrainą – ponad 60 tys., Białorusią - ponad 33,6 tys. i Rosją – 1,3 tys.

Czytaj w LEX: Reprezentacja małoletniego cudzoziemca przy czynnościach prawnych dokonywanych w Polsce >

Najliczniejsze grupy wśród tych, którym odmówiono wjazdu do Polski, stanowili Ukraińcy – ponad 58,5 tys., Rosjanie – ponad 28,5 tys. i Białorusini – niecałe 5 tys. Jak podała SG, głównymi powodami odmowy wjazdu były brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu lub brak wymaganej sumy pieniędzy.

Czytaj w LEX:

Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać pracę w Polsce >

Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać polskie obywatelstwo >