Sąd rejonowy uznał Krzysztofa Z. za winnego tego, że 1 lutego 2019 r. w sklepie spożywczym ukradł towar o łącznej wartości 68,87 zł.

Działał tym samym na szkodę spółki A., która prowadziła sklep.

Kara ograniczenia wolności przez 4 miesiące

Za wykroczenie z art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń Sąd Rejonowy wymierzył Krzysztofowi Z. karę czterech miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Czytaj też:  Od kradzieży po oszustwo - jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?>>

Nadto we wskazanym wyroku nakazowym sąd orzekł wobec obwinionego obowiązek zapłaty równowartości skradzionego mienia.

Wobec odmowy przyjęcia wniesionego po terminie przez skaranego sprzeciwu od tego wyroku nakazowego, orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 7 września 2019 r.

Kasacja prokuratora na korzyść

Kasację w tej sprawie na korzyść obwinionego Krzysztofa Z., w części dotyczącej orzeczenia o karze, wniósł Prokurator Generalny.

Skarżący zarzucił kwestionowanemu rozstrzygnięciu rażące imające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie przepisów prawa materialnego. A mianowicie art. 20 § 1 kodeksu wykroczeń przewiduje tylko miesiąc ograniczenia wolności. A zatem kara ograniczenia wolności mogła być orzeczona tylko w wymiarze nieprzekraczającym jednego miesiąca.

W konkluzji autor kasacji wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Słuszna kasacja

Sąd Najwyższy uznał, że kasacja zasługuje na uwzględnienie, bo podniesiony przez Prokuratora Generalnego zarzut rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego jest zasadny w stopniu oczywistym. Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w K. obwiniony został uznany za winnego popełniania wykroczenia kradzieży. Za popełnienie tego wykroczenia ustawodawca przewidział:

  • możliwość orzeczenia kary aresztu,
  •  pozbawienia wolności albo
  • grzywny

Od zasady, że kara ograniczenia wolności trwa nie więcej niż miesiąc nie przewidziano żadnych wyjątków - zaznaczył sędzia sprawozdawca Tomasz Artymiuk.

Kara ograniczenia wolności nastąpiła więc z przekroczeniem maksymalnego możliwego do zastosowania wymiaru tej kary ustanowionego w treści art. 20 § 1 k.w. W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że doszło do naruszenia prawa materialnego, które ma bezpośredni, oczywisty wpływ na treść rozstrzygnięcia co do kary wymierzonej obwinionemu.

To implikowało zatem uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Sygnatura akt V KK 86/21, wyrok z 23 marca 2021 r.