Świadczenie przysługuje osobie, która zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, a przy tym już ukończyła 40. rok życia.

Świadczenie z budżetu państwa należy się również olimpijczykowi, który nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.

Czytaj:  Federacja pływacka winna odesłaniu pływaków z Tokio

Ważne jest, aby taki sportowiec miał obywatelstwo polskie i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. A co więcej - nie był karany dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,4.

Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej. 

W 2010 wysokość świadczenia wynosiła 2483,77 zł miesięcznie brutto, od której sportowcy samodzielnie zapłacili podatek. Świadczeniobiorcy nie płacili od niej składek ZUS. W 2016 świadczenie zwolniono również z podatku dochodowego. W 2021 wysokość emerytury wynosiła 2844,74 zł netto.

W 2009 emerytury olimpijskie otrzymywało 261 medalistów igrzysk olimpijskich oraz 198 medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych[1]. Z kolei w 2015 emerytury olimpijskie pobierało 266 medalistów igrzysk olimpijskich, 241 paraolimpijczyków i 61 medalistów zawodów Przyjaźń-84.

Odmowa wypłaty emerytury

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może odmówić, w drodze decyzji, przyznania świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z wymienionych warunków.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane. Ale jeśli osoba, która otrzymuje świadczenie nie spełnia jednego z niezbędnych warunków, to musi niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Jeżeli zaś dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.