Posłowie pytają resort oświaty o to, co stanie się z laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy nie znajdą miejsca w liceach, mimo że gwarantują im to przepisy.

 

Spawanie zamiast chemii - zabraknie miejsc w liceach>>

 

MEN: można się odwołać

Resort edukacji wyjaśnia, że zgodnie z przepisami laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej szkoły średniej. Tłumaczy, że nie ma innej możliwości - w przypadku laureatów nie liczą się inne kryteria, jak np. oceny na świadectwie.

Sprawdź w LEX: Jakie czynności powinien wykonać dyrektor w związku z wykazem podręczników do technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia dla klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej? >

 

 

 

- Zatem w każdym przypadku nieprzyjęcia ww. laureata do szkoły możliwe jest wszczęcie postępowania odwoławczego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć - Na pierwszym etapie tego postępowania, rodzice kandydata występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

Sprawdź w LEX: Jak długo należy przechowywać w szkole takie dokumenty jak: arkusze obserwacji dziecka, dokumentację wypadków uczniów i nauczycieli, teczkę wychowawcy klasy, dziennik zajęć dodatkowych? >

 

 

RPO apeluje o respektowanie prawa do nauki. MEN: trzeba doczytać przepis>>

 

Na odwołanie 7 dni

Chcąc odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej ,trzeba złożyć wniosek o uzasadnienie - w ciągu 7 dni od upublicznienia listy. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


Odwołanie trzeba wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor podtrzymuje decyzję komisji o nieprzyjęciu ucznia albo przyjmuje dziecko do szkoły. Od negatywnej decyzji można odwoływać się dalej - do sądu administracyjnego. Trzeba to zrobić w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem dyrektora. Jeżeli w szkole są jeszcze wolne miejsca to przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, która powinna zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie.

 

Problem z kumulacją roczników

Według Najwyższej Izby Kontroli będzie to bardzo problematyczne - prawie co piąta szkoła nie ma wyposażenia do realizacji wszystkich przedmiotów.  Jak pokazują dane NIK, w połowie województw zabraknie miejsc w szkołach średnich.

 

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor ma prawo zmienić wychowawcę klasy na wyraźną prośbę rodziców? >

W sprawie interweniował również rzecznik praw obywatelskich - jego zdaniem pospieszna, niepoparta rzetelną analizą reorganizacja szkół - musiała doprowadzić do pogorszenia się jakości nauczania i naruszania praw uczniów - ocenia rzecznik praw obywatelskich. W wystąpieniu do MEN podkreśla, że wielokrotnie ostrzegał, że kumulacja roczników oznacza duże problemy.

Sprawdź w LEX: Czy w jednym oddziale klasy pierwszej może być 15 uczniów klasy sportowej i 10 uczniów klasy strażackiej? >

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej to żaden problem, w komunikacie będącym odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli odpowiada, że dokonano: "rzetelnych analiz dotyczących możliwości przyjęcia do szkół absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/2020".  Resort zapewnia, że owe analizy są miarodajne i wiarygodne.