Czytaj: Prawie 5 mln opinii - KE zdecyduje co dalej ze zmianami czasu>>

Projekt przewiduje jednak zapewnienie państwom członkowskim zachowanie uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie swojego czasu standardowego, w szczególności do zdecydowania o tym, czy przejdą one na stałe na czas standardowy odpowiadający ich czasowi letniemu, czy też będą na stałe stosować swój obecny czas standardowy. 

Zaczęło się podczas I wojny światowej

Komisja przypomina, że ze względów historycznych państwa członkowskie zdecydowały się w przeszłości na wprowadzenie ustaleń dotyczących czasu letniego. Takie ustalenia zostały najpierw przyjęte przez Niemcy i Francję podczas pierwszej wojny światowej, aby oszczędzać węgiel wykorzystywany do oświetlania. Jeszcze w czasie wojny dołączyła do nich Wielka Brytania, większość aliantów, a także wiele europejskich państw neutralnych. Po zakończeniu obu wojen światowych wiele państw europejskich zaniechało stosowania tego środka. Obecnie obowiązujące ustalenia dotyczące czasu letniego pochodzą z lat 70. XX wieku, a prym w ich stosowaniu wiodły Włochy (1966 r.) i Grecja (1971 r.). Zjednoczone Królestwo i Irlandia zniosły ustalenia dotyczące czasu letniego w 1968 r., aby dostosować się do pozostałej części Europy, a następnie powróciły do nich w 1972 r. Hiszpania przyjęła czas letni w 1974 r., a Francja w 1976 r., motywując tę decyzję oszczędnością energii. W latach 1976–1981 dziesięć państw członkowskich UE wprowadziło ustalenia dotyczące czasu letniego, głównie w celu harmonizacji z krajami sąsiadującymi. 

Sprawdź: Czas urzędowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. >>

W UE przepisy z 1980 roku

Prawodawstwo UE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzono po raz pierwszy w 1980 r.  w celu ujednolicenia różnych stosowanych praktyk i harmonogramów dotyczących czasu letniego. W ten sposób zapewniono zharmonizowane podejście do zmiany czasu w ramach jednolitego rynku. Od 2001 r. ustalenia UE dotyczące czasu letniego są regulowane dyrektywą 2000/84/WE , która nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu standardowego („czasu zimowego”) w ostatnią niedzielę października.

Narasta niechęć do zmian czasu

Jednak system przestawiania zegara dwa razy w roku jest coraz częściej kwestionowany przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich. W związku z tym Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne, w wyniku których uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi, a 84 proc. ankietowanych opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku, podczas gdy 16 proc. chciało zachować tę praktykę. KE przypomina, że kwestia ta została poruszona przez ministrów transportu podczas ostatnich posiedzeń Rady w czerwcu 2018 r. i grudniu 2017 r., a pewna liczba państw członkowskich wyraziła chęć zaprzestania stosowania obecnie obowiązujących ustaleń dotyczących czasu letniego.

 

Zmiana zasad, ale zharmonizowana

Komisja Europejska proponuje odejście od zmian czasu, ale podkreśla, że dowody wskazują na to, że zharmonizowane podejście w tej dziedzinie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. - Dzięki zniesieniu za pomocą niniejszego wniosku copółrocznej zmiany czasu we wszystkich państwach członkowskich zostaną utrzymane wspólne przepisy w tej dziedzinie, co jest niezbędne do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii - czytamy w uzasadnieniu do projektu. 
Komisja proponuje więc zaprzestanie sezonowych zmian czasu w Unii, pozostawiając każdemu państwu członkowskiemu wybór czasu standardowego, a w szczególności decyzję co do tego, czy zmieni ono swój czas standardowy trwale na obecny czas letni (przestawienie zegarów o jedną godzinę do przodu), czy też będzie na stałe stosowało czas standardowy, który odpowiada obecnemu „czasowi zimowemu”.

Sprawdź: Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.>> 

W Polsce będą konsultacje

W Polsce nie były dotychczas prowadzone szeroko zakrojone badania mogące określić wpływ zmian czasu lub przejście wyłącznie na czas zimowy lub czas letni na różne dziedziny gospodarki, tj. np. w kontekście wpływu na funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych i bilansów mocy, sektor transportowy, turystyczny, bankowy i inne czy samopoczucie obywateli lub życie społeczno – gospodarcze (w szerokim tego słowa znaczeniu). S

W związku z tym Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił się do środowisk biznesowych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące odbioru wpływu zmian czasu zarówno w kontekście prowadzonej działalności, jak i w sferze własnych codziennych obowiązków, zajęć i zdrowia.