EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

 

Do tej pory wniosek o kartę można było złożyć na kilka sposobów:

 1. osobiście w oddziale lub delegaturze Narodowego Fundusz Zdrowia,
 2. pocztą elektroniczną,
 3. za pośrednictwem ePUAP,
 4. poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 5. pocztą tradycyjną na adres NFZ.

 

Od 1 października nie ma możliwości złożenia wniosku przez e-mail. On-line jest dostępny poprzez IKP lub ePUAP. Kartę nadal będzie można uzyskać w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ.

NFZ wskazuje, że minęło ponad 12 miesięcy od uruchomienia 11 lipca 2020 r. usługi umożliwiającej złożenie wniosku o EKUZ przez IKP. Na początku liczba EKUZ wydanych na podstawie takich wniosków wyniosła zaledwie 5 proc. wszystkich wydanych kart. Do połowy lipca 2021 r. liczba ta wzrosła do ok. 70 proc. W tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.

Czytaj też: Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny >

 

Dla kogo EKUZ?

EKUZ może otrzymać osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:

 • oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

 

Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Pacjent ma prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i my za nią zapłacimy).

 

Sprawdź w LEX: Czy pracownik, który wyjeżdża w krótkotrwałe podróże służbowe powinien mieć formularz A1 czy może korzystać z karty EKUZ w celach turystycznych? >


Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?

Nie. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

 

Dokumenty wymagane do wydania EKUZ

 •     legitymacja – potwierdza kontynuację nauki, gdy skończyłeś 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub na studiach doktoranckich i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny,
 •     dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy,
 •     dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy.
 •     upoważnienie – jeśli wniosek składasz za inną osobę.

W pozostałych przypadkach NFZ sam potwierdzi prawo do świadczeń, na podstawie danych z własnej bazy. Wyda wówczas EKUZ bez żadnych dodatkowych dokumentów.

W wyjątkowych sytuacjach wnioskodawca może jednak zostać poproszony o okazanie dokumentów, które potwierdzają jego ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Zwłaszcza jeśli nie jest ubezpieczony, ale posiada prawo na podstawie szczególnych uprawnień.

 

Sprawdź w LEX: Na jakich zasadach może korzystać z usług medycznych w Polsce osoba, która posiada obywatelstwo polskie i brytyjskie, ale w Polsce uzyskuje przychody z najmu i emerytury? >

 

Jesteś osobą ubezpieczoną? Twoje ubezpieczenie potwierdza (odpowiednio do sytuacji):

 •     aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki (pracodawcę),
 •     aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ (rolnik),
 •     aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 •     legitymacja emeryta lub rencisty,
 •     aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
 •     aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy (bezrobotni, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu),
 •     aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia (studenci, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu).

 

Sprawdź w LEX: Czy zgodne z prawem jest kserowanie przez szpital dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i EKUZ? >

 

Jesteś ubezpieczony jako członek rodziny? Twoje ubezpieczenie potwierdza:

 •     zgłoszenie do ubezpieczenia jako członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.),
 •     dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia.

 

Nie jesteś ubezpieczony, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień (zgodnie z art. 2  ust. 1  pkt 2–4 ustawy o świadczeniach)? Twoje prawo potwierdza (odpowiednio do sytuacji):

 •     decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której mieszkasz,
 •     dokument tożsamość,
 •     zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
 •     skrócony odpis aktu urodzenia,
 •     dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP lub oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP,
 •     dokument potwierdzający statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Jeżeli wnioskodawca nie ma wymienionych dokumentów, to może przedstawić inne. Muszą być wystawione przez właściwy organ i potwierdzać odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.