Sejm 22 lipca br. uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa. Zgodnie z ustawą, do końca 2027 r. przedłużona zostanie ochrona taryfowa odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. Senat wprowadził do niej poprawki, które Sejm 5 sierpnia w większości przyjął, w tym podnoszącą do 55 mld zł kwotę gwarancji udzielanych przedsiębiorcom energetycznym.  Posłowie odrzucili natomiast poprawkę poszerzającą krąg odbiorców objętych ochroną

 

Senat zaproponował zmiany

Senat 4 sierpnia br. zaproponował 12 poprawek do ustawy. W głosowaniu posłowie przyjęli senackie poprawki dotyczące zasad udzielania gwarancji Skarbu Państwa w związku ze zobowiązaniami z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętymi przez przedsiębiorstwa energetyczne w celu pozyskania środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych lub na zagwarantowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Doprecyzowano termin, do którego mogą być zaciągane zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów objęte gwarancją Skarbu Państwa. Podniesiono też do 55 mld zł łączną kwotę gwarancji Skarbu Państwa udzielanych przedsiębiorcom energetycznym.

Sejm przyjął też poprawkę zakładającą, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, które poniosą koszty dostosowania lub wymiany sieci, instalacji lub urządzeń przeznaczonych do odbioru gazu wysokometanowego, będą mogły je uwzględnić jako koszt prowadzonej działalności gospodarczej.

Posłowie zaaprobowali też senackie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Odrzucili natomiast poprawkę rozszerzającą krąg podmiotów objętych ochroną taryfową o podmioty zużywające paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na cele gospodarstw domowych.

Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw gazu

Zdaniem rządu, ta nowelizacja ustawy pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw gazu, a przedłużenie zatwierdzania taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pozwoli zapobiec nadmiernemu wzrostowi ceny tego paliwa dla mniejszych odbiorców, w tym gospodarstw domowych. - Taryfy gazowe będą objęte ochroną, tak jak do tej pory. Będzie można z budżetu państwa dopłacać do taryf, aby ceny gazu nie były podwyższane, jak to wynika wprost z uwarunkowań rynkowych, ale żeby można było poprzez specjalne mechanizmy państwowe zabezpieczać przed wzrostem cen gazu dla konsumentów - stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do węgla>>

Poza przedłużeniem do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, ustawa przewiduje również zawieszenie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga. Zakłada się także wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

 

Ustawa przewiduje też wydłużenie z 40 do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny móc zostać dostarczone do systemu gazowego.

Ustawa ma też wprowadzić definicję bezpieczeństwa gazowego państwa (wzorowaną na definicji bezpieczeństwa energetycznego), obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych przesyłowego i dystrybucyjnych, oraz obowiązek sporządzania planów rozwoju przez operatora systemu magazynowania paliw gazowych.

Więcej: Rząd zmienia zasady obrotu gazem: więcej koncesji, mniej giełdy>>