Sąd okręgowy miał rozpoznawać pozew o zapłatę. Problem powstał na tle następującej sytuacji; Pełnomocnik powodów wniósł pismo procesowe, które mu zostało zwrócone z powodu braku należytej opłaty. Następnie:

  • Doręczono mu to pismo o zwrocie 13 lipca 2021 r.
  • Sześć dni później - 19 lipca pełnomocnik zapłacił tysiąc złotych
  • 20 lipca pełnomocnik wniósł o rozpoznanie sprawy ze skutkiem od daty pierwotnego wniesienia pisma i złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia zarządzenia przewodniczącego
  • 10 września pełnomocnik wniósł zażalenie na to uzasadnienie, kwestionując konieczność wnoszenia dwóch opłat stałych od pozwu, w sytuacji dwóch roszczeń majątkowych.

 

 

PROCEDURA: Zwrot wniosku w postępowaniu nieprocesowym ze względu na braki fiskalne - wniosek wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego >

Czy zażalenie jest niedopuszczalne?

Sąd apelacyjny powziął wątpliwość, czy uiszczenie brakującej opłaty od pozwu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, czyni zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu niedopuszczalnym? Biorąc pod uwagę, że pozew wywołuje skutek od daty jego pierwotnego wniesienia zgodnie z art. 130(2) par. 2 kpc.

Czytaj też: Automatyczny zwrot pozwu to surowy rygor>>

Zgodnie z tym przepisem, pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.
W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma, strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Zarządzenie w przedmiocie wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu - WZÓR >

Pismo w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych - WZÓR >

Brak skutków prawnych i zażalenie

W doktrynie przyjmuje się, że w sytuacji wydania zarządzenia o zwrocie pisma nie wywołuje ono skutków prawnych, w efekcie - traci ono moc. Ale następuje w omawianej sprawie konkurencja między sanowaniem pisma, a zażaleniem na zarządzenie o zwrocie tego pisma. W efekcie takiego stanu pełnomocnik powinien wybrać, czy godzi się na wskazaną przez sąd opłatę i uiszczając ją zachowuje pierwotny termin wniesienia pisma, czy kwestionuje opłatę zażaleniem.

Mejka Anna: Nieprawidłowe opłacenie pisma procesowego a jego bieg - linia orzecznicza >

- Jeśli pierwotnie wniesienie pisma nie wywołało czynności procesowych, to tym samym trudno przyjąć, żeby można było utrzymać pierwotną datę, choć art. 130 par. 2 kpc nie wskazuje, aby zwrot pisma pociągał za sobą negatywne skutki dla strony  -  uważa sąd pytający, lecz prosi o potwierdzenie swego stanowiska Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.   

Sygnatura akt III CZP 92/22