Pytanie prawne związane było z przedstawieniem Prezydentowi RP wniosku przez nową Krajową Radę Sądownictwa o powołanie 17 osób do pełnienia urzędu sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

KRS nie przedstawiła Prezydentowi RP wniosku o powołanie do pełnienia wskazanego urzędu m.in. skarżącej sędzi Joanny Mataczyńskiej. Na jej miejsce powołano inną osobę. Wobec tego sędzia złożyła odwołanie od uchwały KRS. Ale według nowych przepisów złożenie takiego odwołania nie wstrzymuje nominacji na wskazane stanowisko w konkretnym sądzie.

Wniosek o zabezpieczenie uchwały KRS

Skarżąca złożyła więc wniosek o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu skuteczności zaskarżonej uchwały, przez:

  • nakazanie Krajowej Radzie Sądownictwa powstrzymanie się od przekazania uchwały Prezydentowi RP do czasu rozpoznania odwołania przez Sąd Najwyższy;
  • wstrzymanie procesu nominacyjnego osób rekomendowanych Prezydentowi RP przez Krajową Radę Sądownictwa.

Czytaj: Po blisko dwóch latach oczekiwania sędzia z Łodzi powołany do SN>>
 

W ocenie skarżącej, zaskarżona uchwała z samego faktu jej podjęcia wywołuje określone skutki prawne. Dlatego też jedynie wstrzymanie jej skuteczności, do czasu zakończenia postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, pozwoli zabezpieczyć interes skarżącej oraz zapobiegnie powstaniu nieodwracalnej sytuacji, w której nastąpi objęcie urzędu przez inne osoby powołane.

Czytaj: SN czeka na TSUE - orzekanie nowych sędziów po 19 marca>>

Skład trzech sędziów Izby kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznał, że wniosek o zabezpieczenie jest niedopuszczalny.

Problem prawny

Ale mimo to przedstawił 7 sędziom zagadnienie: Czy w toczącym się przed Sądem Najwyższym postępowaniu odwoławczym od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalne zastosowanie zabezpieczenia, w szczególności obejmującego wstrzymanie wykonalności lub skuteczności zaskarżonej uchwały, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa podjęcia uchwały

SN w składzie 7 sędziów uchwały nie podjął, gdyż orzecznictwo sądu w tej materii jest jednolite ( I NO 11/19, III SO5/10, I NO 6/19).

Jak powiedział sędzia prof. Leszek Bosek, odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego w sprawie uchwał KRS jest niedopuszczalne, bo byłby to wielopiętrowa konstrukcja (odesłanie do odesłania). Sąd Najwyższy wyjaśnił, że odesłanie z art. 44 ust. 3 ustawy o KRS do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej nie obejmuje przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Ponadto w kwestiach ustrojowych, w zakresie stosunku łączącego sędziego z państwem, wkraczających w kompetencje głowy państwa i Konstytucję nie przewiduje się zabezpieczenia. - Udzielenie zabezpieczenia w tej sprawie wymagałoby wskazania sądu właściwego i formy zabezpieczenia oraz należałoby wskazać konstytucyjne kompetencje państwa - dodał sędzia Bosek.

Sygnatura akt I NOZP 2/19, postanowienie z 16 października 2019 r.