W projekcie ustawy okołobudżetowej, który według informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL), znajduje się na etapie uzgodnień i konsultacji, proponuje się ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są kształtowane w relacji do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019. - Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 o jeden rok" - czytamy w OSR.

Czytaj: Przyszłoroczny budżet z deficytem, ale będą podwyżki dla budżetówki>>

W dokumencie tym można też przeczytać, że "projektowane zmiany dotyczące ustalenia w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. […] spowodują oszczędności w wydatkach budżetu […] w wysokości ok. 480 mln zł". 

 


Przepis ustawy o sądach zawieszony

Różnica w stosunku do zasady obowiązujacej w przeszłości polega na tym, że w roku 2022 sędziowie i prokuratorzy po raz drugi będą mieli ustalone wynagrodzenie nie w oparciu o przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który stanowi, iż podstawę wynagrodzenia sędziego stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugiego kwartału roku poprzedniego (na rok 2022 to jest wynagrodzenie z II kwartału 2021) lecz o ustawę okołobudżetową gdzie przyjęto jako podstawę drugi kwartał 2020. 

Ta sama zasada obliczania wynagrodzeń ma dotyczyć także sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Podwyżki niższe od oczekiwanych

Z analizy przeprowadzonej przez Iwonę Chełminiak-Szymkiewicz, prezes zarządu stowarzyszenia Referendarzy Sądowych LEX IUSTA wynika, że w ten sposób sędziowie i prokuratorzy zostaną pozbawieni należnych z ustawy podwyżek gdyż wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 wyniosło 5000, 24 zł, a w II kwartale 2021 wyniosło 5504 zł.  - Zmniejszenie podwyżki wynagrodzenia zostało dokonane w roku, w którym nastąpiło odbicie gospodarcze po pandemii a władza podniosła sobie znacząco wynagrodzenia - komentuje Iwona Chełminiak Szymkiewicz. 

Swoje zaniepokojenie proponowanym rozwiązaniem artykułuje też Związek Zawody Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Jak mówi jego przewodniczący prokurator Jacek Skała, jeśli to rozwiązanie zostanie przyjęte, to będzie ono niekorzystne dla prokuratorów i sędziów. Zwraca wprawdzie uwagę, że nie będzie już obowiązywać wprowadzone w 2020 roku zamrożenie wynagrodzeń. A więc - jak mówi - nastąpi pewien wzrost płac. - Ale nie będzie on taki, jaki mógłby być, gdyby jego podstawą naliczania wynagrodzeń był drugi kwartał poprzedniego roku, a więc w tym przypadku 2021, zgodnie z regułami przyjętymi w ustawach o sądach powszechnych i o prokuraturze. Zaznacza jednak, że to dopiero projekt i ma nadzieję, że w tej części zostanie on zmieniony. - Trwają obecnie konsultacje społeczne i mamy kilka dni na złożenie uwag - dodaje przewodniczący. I zaznacza, że stanowisko Związku zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury będzie w tym zakresie krytyczne.

Czytaj także: "Nie" dla zamrożenia płac i mobbingu w sądach - rozpoczęły się protesty>>

Szef związku prokuratorów przypomina, że zasada powiązania wynagrodzeń prokuratorów i sędziów ze średnią płacą w gospodarce została wprowadzona w 2009 r. po falach protestów organizowanych przez prokuratorski związek zawodowy, stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów oraz sędziowską Iustitię. Prokuratorzy korzystali wówczas masowo z urlopów na żądanie. W sądach organizowano dni bez wokandy. - Wypracowany wówczas w Sejmie kompromis ustawowy został naruszony dotąd dwa razy. Po raz pierwszy w 2012 r., a drugi w 2020. O ile jednak w ubiegłym roku było to jeszcze do zaakceptowania w sytuacji szalejącej pandemii, dziś wobec anonsowanych wszędzie znakomitych wyników gospodarki, takiego uzasadnienia brak. Dlatego nasze przesłanie do rządzących jako środowiska prokuratorskiego brzmi: pacta sunt servanda - zawartych umów należy przestrzegać. Nie po to przez kilkanaście najgorszych, pandemicznych miesięcy pracowaliśmy na dwie zmiany, żeby teraz otrzymywać tego rodzaju swoistą nagrodę za ten trud - mówi Jacek Skała.

 

Podstawą przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020

Nowe zasady ustalania wynagrodzeń mają znaleźć się w Artykule 8 ustawy okołobudżetowej:

  1. W roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów – 3 – powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
  2. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego określonej w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w roku 2022 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wynagrodzeniu sędziego, w roku 2022 za wynagrodzenie to przyjmuje się wynagrodzenie naliczone zgodnie z ust. 1.