Zgodnie z ustawą wniosek rozpoznawany jest w pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym w składzie pięciu sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych w drodze losowania spośród całego składu Sądu Najwyższego, z wyłączeniem sędziego, którego wniosek dotyczy.

Procedura w Regulaminie SN

Szczegółowo procedurę tę reguluje § 81 Regulaminu Sądu Najwyższego. Jednakowe kartki z wypisanymi nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu umieszcza się w nieprzezroczystym pojemniku, z którego Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą izby, w której zarejestrowano sprawę, albo osoba przez niego wyznaczona kolejno losuje liczbę kartek równą liczebności składu orzekającego oraz dwóch sędziów zastępców.
Nie uwzględnia się przy tym sędziów, po których stronie zachodzi długotrwała i uzasadniona przeszkoda w orzekaniu.

Czytaj: Izba Odpowiedzialności Zawodowej wypowiada się o wyłączeniu sędziego i właściwości sądu>>

Sprawozdawcą jest pierwszy wylosowany

Pierwszy spośród wylosowanych sędziów zostaje sprawozdawcą sprawy, zaś drugi – przewodniczącym składu orzekającego, chyba że wylosowano Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego albo przewodniczącego wydziału, wówczas ta osoba jest przewodniczącym.

Do rozpoznania pierwszego wniosku w sprawie karnej, zostali wylosowani następujący sędziowie Sądu Najwyższego:

  1. Jolanta Frańczak z Izby Pracy (przewodniczący, sprawozdawca),
  2. Marta Romańska z Izby Cywilnej,
  3. Jarosław Matras z Izby Karnej,
  4. Barbara Skoczkowska z Izby Karnej,
  5. Marek Motuk z Izby Karnej,
  6. Tomasz Demendecki z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (zastępca),
  7. Adam Redzik Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (zastępca).

W sprawach z zakresu prawa pracy testowi niezależności zostaną poddani Jolanta Frańczak, Dawid Miąsik i prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Piotr Prusinowski. 

Test niezawisłości i bezstronności jest nową instytucją procesową w polskim wymiarze sprawiedliwości wprowadzoną nowelizacją ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 15 lipca 2022 r.

Pozwala ona na badanie spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy.