Od 3 kwietnia br. obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która m.in. ustanowiła dwie nowe Izby Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarną. Na mocy tej ustawy, w Izbie Dyscyplinarnej obok sędziów orzekać mają ławnicy. Zakładano, że Senat wybierze ich w sumie 36, zgłoszono jednak 19 kandydatur. Wybrani będą na czteroletnią kadencję. W okresie przejściowym - do czasu zakończenia wyboru - w SN orzekać maja ławnicy z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Zgodnie z regulaminem Senatu, głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; senatorowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wezwani przez sekretarza Senatu wrzucają swoje karty do urny; otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech wyznaczonych przez Marszałka Senatu sekretarzy Senatu.

15 z 19 spełnia wymogi formalne

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji oceniła, że czterech spośród 19 kandydatów na ławników nie spełnia wymogów formalnych - chodziło przede wszystkim o braki w dokumentacji np. nieprzekazanie aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczeń lekarskich lub odpisów z rejestrów sądowych. W procedurze wyboru nie zostaną wzięte pod uwagę także trzy dodatkowe zgłoszenia, które wpłynęły po terminie. 

Spośród pozostałych 15 kandydatur, które przeszły do kolejnego etapu, dwie - jak poinformowało senackie biuro legislacyjne - ma "uchybienia materialno-prawne". Zaznaczono, że muszą one być usunięte, jeśli kandydatury mają być brane pod uwagę. W obu przypadkach chodzi o to, że kandydaci są ławnikami w sądach powszechnych - warszawskim sądzie okręgowym i tarnowskim sądzie rejonowym. 

Zgodnie z ustawą o SN ławnicy w sądach powszechnych nie mogą być kandydatami na ławników w SN. Obu kandydatów do kolejnego posiedzenia senackiej komisji musi więc przedstawić oświadczenia o rezygnacji z funkcji ławników sądów powszechnych.

Kandydat na ławnika SN musi spełniać szereg wymogów

Kandydaci na ławników SN muszą posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, być nieskazitelnego charakteru. Zgodnie z ustawą muszą mieć 40 lat, a w dniu wyboru nie mogą ukończyć 60 lat. Wymagane jest też posiadania wykształcenia co najmniej średniego, lub średniego branżowego i dobry stan zdrowia.

Równocześnie kandydować nie może osoba m.in. zatrudniona w SN i innych sądach oraz prokuraturze, będąca ławnikiem w sądach powszechnych lub sądach wojskowych, policjantem oraz pracująca w służbach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

Państwo prawa to niezależne sądy>>