Od 3 kwietnia br. obowiązuje nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która m.in. ustanowiła dwie nowe Izby Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarną. Na mocy tej ustawy, w Izbie Dyscyplinarnej obok sędziów orzekać mają ławnicy.

Zakładano, że Senat wybierze ich w sumie 36, zgłoszono jednak 19 kandydatur. Wybrani będą na czteroletnią kadencję. W okresie przejściowym - do czasu zakończenia wyboru - w SN orzekać maja ławnicy z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Senat już wcześniej informował, że po złożeniu ślubowania przez wybranych ławników, czyli rozpoczęciu pierwszej kadencji, możliwy będzie wybór uzupełniający. Od SN będzie zależało, czy i kiedy zostanie przeprowadzony. 

15 z 19 spełnia wymogi formalne

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji oceniła, że cztery spośród zgłoszeń nie spełniają wymogów formalnych - chodziło przede wszystkim o braki w dokumentacji np. nieprzekazanie aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczeń lekarskich lub odpisów z rejestrów sądowych. W procedurze wyboru nie zostaną wzięte pod uwagę także trzy dodatkowe zgłoszenia, które wpłynęły po terminie. 

Spośród pozostałych 15 kandydatur, które przeszły do kolejnego etapu, dwie - jak poinformowało senackie biuro legislacyjne - ma "uchybienia materialno-prawne". Zaznaczono, że muszą one być usunięte, jeśli kandydatury mają być brane pod uwagę w wyborze ławników. W obu przypadkach chodzi o to, że kandydaci są ławnikami w sądach powszechnych - warszawskim sądzie okręgowym i tarnowskim sądzie rejonowym. 

Zgodnie z ustawą o SN ławnicy w sądach powszechnych nie mogą być kandydatami na ławników w SN. Obu kandydatów do kolejnego posiedzenia senackiej komisji musi więc przedstawić oświadczenia o rezygnacji z funkcji ławników sądów powszechnych.

Na kolejnym posiedzenkiu wysłuchanie kandydatów


Na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszonych 15 kandydatów.

Senatorowie będą mogli ich poznać, wysłuchać ich krótkich wypowiedzi oraz zadać im pytania. Wcześniej marszałek Senatu wystąpi do komendanta głównego Policji o informacje dotyczące kandydatów.

Kandydat na ławnika SN musi spełniać szereg wymogów

Kandydaci na ławników SN muszą posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, być nieskazitelnego charakteru. Zgodnie z ustawą muszą mieć 40 lat, a w dniu wyboru nie mogą ukończyć 60 lat. Wymagane jest też posiadania wykształcenia co najmniej średniego, lub średniego branżowego i dobry stan zdrowia. Równocześnie kandydować nie może osoba m.in. zatrudniona w SN i innych sądach oraz prokuraturze, będąca ławnikiem w sądach powszechnych lub sądach wojskowych, policjantem oraz pracująca w służbach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

Państwo prawa to niezależne sądy>>