Druga - programowa część Krajowego Zjazdu Adwokatury - choć rozpoczynała się w piątek długo i od wniosków o przerwę oraz o wyznaczenie zjazdu stacjonarnego do końca kwietnia 2022 r., później przebiegła nad wyraz szybko. Choć początkowo mówiono, że dyskusja może potrwać nawet do niedzieli, zakończyła się w zaledwie kilka godzin. Przyjęto kilkanaście uchwał, w tym te dotyczące strategii adwokatury, godności zawodu, informatyzacji i m.in. stawek za pomoc prawną z urzędu.

Umowy o pracę na razie nie dla adwokatów

Podczas zdalnych obrad gorącym tematem była m.in. umowa o pracę, ostatecznie jednak uchwały, która zmierzałaby w tym kierunku, nie przyjęto. O zmianę w tym zakresie apelował m.in. adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. - Dziesiątki osób, cennych prawników, są w tej grupie świetne nazwiska, wyjątkowi adwokaci i adwokatki, którzy uciekają z naszego zawodu, bo mogą równie efektywnie, równie niezależnie, ale z lepszym zabezpieczeniem socjalnym świadczyć usługi prawne na listach radców prawnych. Chciałbym żebyśmy nie tylko zapobiegli temu exodusowi, ale zaproponowali naszym członkom możliwość wykonywania zawodu także w tej formie, bez zagrożenia dla niezależności - mówił. 

Czytaj: Prezes NRA: Adwokatura potrzebuje konkretnych działań, a nie niekończącej się dyskusji>>
 

Adwokatura będzie dbać o wizerunek, ale bez zniesienia zakazu reklamy

Kolejnym tematem podniesionym m.in. przez warszawskich adwokatów, była kwestia zniesienia zakazu reklamy. Tuż przed KZA, w rozmowie z Prawo.pl, kwestię tę poruszyła mec. Katarzyna Lejman z kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, warszawska delegatka grupy wyborczej „Energia Adwokatury”. Zaznaczyła, że przepisy dotyczące reklamy, które obecnie obowiązują, powinny zostać zmienione i dostosowane do przepisów unijnych. 

- Tym bardziej, że aktualnie obowiązujące uregulowania pochodzą jeszcze z lat 90. W latach dwutysięcznych weszły w życie dwie dyrektywy UE, które zobowiązały państwa członkowskie do zniesienia całkowitych zakazów reklamy usług prawnych, oczywiście z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu. Już dawno powinniśmy się do tych przepisów w Polsce dostosować. Ta kwestia poruszana jest w kilku projektach uchwał, to będzie temat dominujący na Zjeździe. Ja też jestem zwolenniczką uchylenia aktualnego restrykcyjnego zakazu. Uważam, że rzetelna, uczciwa i stosowana z umiarem reklama jest adwokatom potrzebna, poprawi konkurencyjność naszych usług - dodawała.

Delegaci projekt w tym zakresie odrzucili, ale przyjęli uchwałę dotyczącą wizerunku, wykonywania zawodu i m.in. informatyzacji adwokatury. Zakłada ona opracowanie spójnej dla wszystkich izb adwokackich, a także organów adwokatury, koncepcji kreowania wizerunku zewnętrznego oraz budowy marki adwokatury i adwokatów w połączeniu z edukacją prawną, popularyzacją wiedzy o wymiarze sprawiedliwości oraz kształtowaniem świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Jak pomoc prawna, to od wykwalifikowanego prawnika

W myśl uchwały dotyczącej ochrony zawodu adwokata, NRA ma podjąć działania m.in. w zakresie ustawowego zdefiniowana usług prawnych oraz możliwości świadczenia tych usług przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ma też podjąć działania w kierunku opracowania i wdrożenia sposobu reagowania na świadczenie usług prawnych przez podmioty nie mające odpowiednich uprawnień. 

Co więcej, przyjęto również uchwałę, zgodnie z którą NRA ma podejmować działania w zakresie zmian legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie przymusu adwokackiego w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami okręgowymi i apelacjami.  

W kolejnej przyjętej uchwale wskazano też na konieczność przeprowadzenia działań w kierunku ograniczenia możliwości świadczenia pomocy prawnej przez podmioty nielegitymujące się stosownymi uprawnieniami zawodowymi, oraz zwiększenia zakresu obligatoryjnego zastępstwa procesowego i obrony oraz wyłączności na reprezentację w tych sprawach przez adwokatów i radców prawnych w postępowaniach sądowych i szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych.

Mają zostać również podjęte działania umożliwiające wykonywanie zawodu adwokata w formie adwokackiej spółki kapitałowej.

Czytaj: Umowa o pracę i reklama - szykuje się spór na Krajowym Zjeździe Adwokatów>>
 

Wraca sprawa stawek - NRA ma podjąć aktywne działania

KZA zobowiązał też Radę do podjęcia działań zmierzających do reformy systemu pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Jak wskazano w uchwale, chodzi przede wszystkim o zapewnienie terminowych wypłaty wynagrodzeń oraz możliwość wypłaty zaliczek adwokatom działającym we wszystkich sprawach z urzędu oraz urealnienie wynagrodzeń za prowadzenie spraw z urzędu i zbliżenie ich do wysokości do stawek rynkowych. 

W uchwale tej - przyjętej bez głosów przeciwnych - wskazano również na konieczność zmian zapewniających niezwłoczną pomocy prawną z urzędu dla osób zatrzymanych. Adwokatura ma przygotować więc jednolity, spójny projekt rozwiązań legislacyjnych, porządkujący zasady świadczenia pomocy prawnej z urzędu na etapie przedsądowym i sądowym, podjąć rozmowy z przedstawicielami radców prawnych i przedstawicielami stowarzyszeń sędziowskich na temat stawek za taką pomoc i sposobów jej zasądzania. Ponadto, podjąć rozmowy z przedstawicielami władz i ugrupowań politycznych w celu podniesienia stawek. 

E-learning i nowe technologie

Kolejna uchwała dotyczy aplikantów adwokacki i ich szkolenia. Zgodnie z nią mają być podjęte działania w kierunku wprowadzenia rozwiązań uwzględniających nowoczesne rozwiązania, w szczególności w postaci e-learningu, do których dostęp dla wszystkich izb i kierowników szkoleń byłby powszechny. 

Zaakcentowano także znaczenie nowych technologii w pracy członków adwokatury. Ma się to odbywać przez krzewienie i popularyzowanie w środowisku adwokackim zastosowania nowych technologii w świadczeniu pomocy prawnej, promowanie rozwiązań prawnych i etycznych w stosowaniu nowych technologii, a także współkształtowanie otoczenia normatywnego w zakresie prawa nowych technologii.

W zakresie informatyzacji adwokatury mają być:

  • opracowanie i wdrożenie spójnego systemu informatycznego obsługującego organy adwokatury i organy izb adwokackich;
  • opracowanie minimalnych standardów dla systemów informatycznych używanych przez adwokatów wykonujących zawód;
  • opracowanie systemu informatycznego wspierającego wykonywanie zawodu adwokata i ułatwiającego prowadzenie kancelarii w świecie cyfrowym łącznie z możliwością integracji z platformami i portalami wykorzystywanymi przez wymiary sprawiedliwości.