Pytanie zostało sformułowane w połowie grudnia ubiegłego roku przez SN jednoosobowym składzie sędzi Małgorzaty Bednarek, na kanwie rozpoznawanej kasacji radcy prawnego ukaranego przez korporacyjne sądy dyscyplinarne. W ramach postępowania przed SN obrońca radcy złożył wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej SN w związku ze sposobem ich wyłonienia przez obecny skład KRS.

Kiedy można wyłączyć sędziego

W związku z tym sędzia Bednarek zapytała o przepis Kodeksu postępowania karnego - stosowany także w postępowaniach dyscyplinarnych - mówiący o wyłączeniu sędziego, jeżeli występuje okoliczność mogąca wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Chodzi jej o konstytucyjność tego przepisu w rozumieniu dopuszczania do rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego ze względu na okoliczność możliwej wadliwości jego powołania z powodu uczestnictwa w procedurze KRS w aktualnym składzie.

 

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

Sprawdź  
POLECAMY

- Przyjęcie dopuszczalności weryfikacji prawidłowości powołania sędziego połączonej z możliwością zakwestionowania skuteczności aktu nominacji doprowadziłoby do powstania niebezpieczeństwa powszechnego kwestionowania statusu sędziów zawsze wtedy, kiedy w procedurze nominacyjnej ujawniłyby się mniejsze lub większe uchybienia, a w szczególności wówczas, kiedy określony element tej procedury zostałby uznany za niezgodny z aktem prawnym wyższego rzędu, w tym zwłaszcza z Konstytucją RP - napisała Małgorzata Bednarek w uzasadnieniu swojego wniosku.

Wcześniej SN oceni, czy ci sędziowie mogą orzekać

Dzień wcześniej poinformowano natomiast, że I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Pytanie dotyczy udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie. Termin rozpatrzenia tego pytania wyznaczono na 23 stycznia br.

Czytaj: Za tydzień SN oceni status sędziów powołanych przy udziale nowej KRS>>