Sąd Najwyższy rozpoznając w postępowaniu kasacyjnym sprawę dyscyplinarną radcy prawnego postanowił zwrócić się do TK z dwoma pytaniami prawnymi  - poinformował rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski.

Sędziowie nielegalni, bo wskazani przez nową KRS?

Wniosek Izby Dyscyplinarnej ma związek z decyzją I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która w ubiegłym tygodniu przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.
Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami. Posiedzenie trzech Izb wyznaczone zostało na 23 stycznia br. 

Czytaj: Za tydzień SN oceni status sędziów powołanych przy udziale nowej KRS>>
 

Sędziowie legalni, by powołani przez prezydenta

Podobnego problemu, tylko inaczej postawionego dotyczą pytania Izby Dyscyplinarnej skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Ich autorzy oczekują rozstrzygnięcia konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania karnego rozumianych w ten sposób, że "badanie, czy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub czy sąd był nienależycie obsadzony, obejmuje badanie okoliczności prawidłowości powołania sędziego przez Prezydenta RP".

 


Izba Dyscyplinarna zwróciła się do TK o udzielenie zabezpieczenia "poprzez wstrzymanie lub zawieszenie postępowań w sprawach podlegających rozpoznaniu przed SN i sądami powszechnymi dotyczących skuteczności czynności sędziów SN oraz statusu sędziego SN", w szczególności w sprawie przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy. Wystąpiono także o "wstrzymanie skuteczności uchwał, postanowień i zarządzeń wydanych w tego rodzaju sprawach do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TK wtorkowych pytań prawnych.

Czytaj: Nowi sędziowie Izby Cywilnej SN nie będą oceniać swojego statusu>>