Skarga dotyczyła przedwczesnego zakończenia kadencji poprzedniej KRS. Waldemar Żurek jest polskim sędzią z Krakowa oraz członkiem "starej" Krajowej Rady Sądownictwa, wybranym w 2014 roku na swoją drugą czteroletnią kadencję w KRS

 

Sędzia Żurek będzie miał 21. dyscyplinarkę>>

 

Zmiany w polskim KRS przed Trybunałem w Strasburgu

W 2018 r. sędzia Żurek objął funkcję rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa i jako taki dał się poznać jako ostry krytyk projektowanych wówczas i realizowanych dotąd konsekwentnie przez polski rząd zmian ustrojowych w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędzia wskazywał zwłaszcza na niebezpieczeństwo ograniczenia zasady niezawisłości sądów, płynące z rządowych projektów zmian. Kadencja sędziego Żurka w KRS skończyła się przedwcześnie, wraz z wejściem w życie niesławnej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj także: Trybunał w Strasburgu zajmie się skróceniem kadencji członków KRS>>

Reforma KRS narusza prawa podstawowe?

W skardze do Trybunału wskazano przede wszystkim na wadliwość nowego sposobu powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, wprowadzonego do ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa poprzez dodanie do tej ustawy art. 9a, w związku z art. 6 ustawy zmieniającej, w którym przewidziano automatyczne wygaszenie mandatów dotychczasowych członków KRS z chwilą dokonania przez Sejm wyboru nowych jej członków, nie później niż w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Na podstawie art. 9a ustawy o KRS, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa nie są już wybierani przez sędziów, lecz przez Sejm. Uregulowania te zostały szeroko skrytykowane zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe środowiska prawnicze. Krytycy piętnują zwłaszcza zachwianie zasady trójpodziału władzy oraz naruszenie zasady niezawisłości sądów. Forsowanej reformie sądownictwa towarzyszyły również ogólnokrajowe protesty społeczne.

Sędzia Żurek w swojej skardze zarzucił naruszenie licznych postanowień Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, a mianowicie art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu), art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) oraz art. 10 (wolność wyrażania opinii). Skarżący podnosi, iż usunięcie go ze stanowiska rzecznika prasowego KRS oraz Sądu Okręgowego w Krakowie było wynikiem jego publicznej krytyki wprowadzanych na przełomie 2017/2018 r. reform wymiaru sprawiedliwości.