W środę 29 stycznia br. Izba ta miała rozpoznać na jawnej rozprawie skargę kasacyjną przeciwko Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, ale wokandy papierowej nawet nie wystawiono (sygnatura akt I NSK 21/18).

Izba Kontroli powstrzymuje się od rozpraw

W Biurze Prasowym SN Krzysztof Michałowski poinformował nas, że przewodniczący 3-osobowego składu sędzia Marcin Łochowski zarządził odwołanie dzisiejszej rozprawy z uwagi na uchwałę trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. Izba ta orzekła, że wszyscy sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i siedmiu z Izby Cywilnej powinni powstrzymać się od orzekania, a jeśli tego nie uczynią, to wydawane przez nich orzeczenia mogą być podważane ze względu na przesłankę nienależytej obsady. 

Czytaj:
Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

SN: Nowi sędziowie nie mogą orzekać; MS: Sąd Najwyższy nie może o tym decydować>>

Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi wtedy, gdy:

  • w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  • jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
     

Sędziowie mogli uwzględnić postanowienie TK

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie zmienili swojej decyzji o wstrzymaniu się od orzekania po wydaniu we wtorek, 28 stycznia br. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, opublikowanego w Monitorze Polskim pod nr. 103 z 29 stycznia 2020 r.

Czytaj: TK zabrania Sądowi Najwyższemu wydawania uchwał>>

Postanowienie to wstrzymuje wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych.

Zdaniem sędziego Michała Laskowskiego, rzecznika SN, postanowienie Trybunału  - ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech Izb, a tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku TSUE. Jego zdaniem jest to sprzeczne z prawem europejskim. Dodał, że "nie może być tak, że jakikolwiek Trybunał, czy sąd krajowy blokuje wykonanie orzeczenia wydanego przez Trybunał UE".

TK o uprawnieniach SN

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie "sporu kompetencyjnego" między Sejmem, Prezydentem RP a Sądem Najwyższym ma się odbyć 25 lutego br., a sędzią sprawozdawcą będzie była poseł prof. Krystyna Pawłowicz.

Przedmiotem "sporu kompetencyjnego" są pytania skierowane do Trybunału przez marszałek Sejmu:

  1. Czy Sąd Najwyższy jest uprawniony, w tym w drodze uchwały, o której mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym do dokonywania zmian stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości,
  2. czy też, tego rodzaju uprawnienia pozostają w wyłącznej kompetencji ustawodawcy. czy kompetencja Prezydenta RP, o której mowa w art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP, może być rozumiana w ten sposób, że dozwolone jest przyznanie Sądowi Najwyższemu
  3. - czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji RP w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy, czy Sąd ten może określać jakie są warunki skuteczność powołania sędziego.