Czytaj: Rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego za ... noszenie togi >>

Autorzy uchwały „Iustitia” wyrażają "stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika związanych z prowadzeniem czynności wyjaśniających dotyczących udziału sędziego Arkadiusza Krupy w działaniach edukacyjnych podczas festiwalu Pol’and’Rock w sierpniu 2018 roku".

Jak można przeczytać w uchwale, sprzeciwiają się określaniu symulacji rozprawy mianem „parodii” i przyjmowaniu, że posłużenie się w czasie jej trwania strojem urzędowym przynosi ujmę godności sędziego. - Formułowanie podobnych zarzutów jest w naszej ocenie wyrazem pogardy dla tych, którzy nieodpłatnie poświęcają swój czas i doświadczenie, by w najbardziej czytelny sposób, przybliżać obywatelom - już od najmłodszych lat - wiedzę o ich prawach i obowiązkach, kształtować zdolność upominania się o nie, wzbudzać szacunek dla idei państwa prawa, a także – dla pracy sędziego. Stoimy przy tym na stanowisku, że imprezy masowe  - tak jak szkoły i przedszkola – nie są miejscami mniej właściwymi dla tej działalności aniżeli uczelnie i sale sądowe - czytamy w uchwale.

Według jej autorów, zaistniała sytuacja rodzi uzasadnione przekonanie, że działania zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych koncentrują się nie tyle na rzeczywistych przewinieniach dyscyplinarnych, ile na szykanowaniu najaktywniejszych przedstawicieli środowiska sędziowskiego, co stanowi próbę zastraszenia wszystkich polskich sędziów, by ci – w obawie przed uciążliwością długotrwałych postępowań wyjaśniających – zrezygnowali z udziału w debacie publicznej i działalności edukacyjnej na rzecz obywateli.