Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że sędzia Fountoukidis posiada specjalistyczne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz jest zorientowana w specyfice pracy i potrzebach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. - Ma doświadczenie organizacyjne i kierownicze. Sprawowała funkcję przewodniczącego wydziału w trakcie delegowania do KSSiP w latach 2014-2018, gdzie jako główny specjalista realizowała zadania w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP, a następnie w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP - dodano.

Sędzia jest również zaangażowana społecznie jako wieloletnia członkini i wiceprezes oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz osoba współprowadząca spotkania o charakterze ogólnospołecznym i edukacyjnym dla młodzieży.

 

Sędzia Żurek zastępcą do spraw organizacyjnych

Sędzia Waldemar Żurek został natomiast zastępcą dyrektora KSSiP do spraw organizacyjnych.

Odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • wydawanie zarządzeń dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych lub incydentalnych, związanych z realizacją zadań Biura Dyrektora;
 • sporządzanie planów, prognoz i analiz w zakresie zadań Biura;
 • koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;
 • nadzorowanie organizacji uroczystości, konferencji i innych spotkań z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, aplikację uzupełniającą sędziowską oraz nad realizacją czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły;
 • podejmowanie decyzji w sprawie organizowania kontroli wewnętrznych;
 • koordynowanie działań związanych z umieszczaniem na stronie internetowej informacji dotyczących Krajowej Szkoły;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych;
 • zarządzanie i rozwój portalu szkoleniowego e-KSSiP;
 • nadzór nad opracowywaniem sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły.

Czytaj też w LEX:

Stambulski Michał, Deficyt obywatelskości. Demokracja, edukacja prawnicza i kryzys władzy sędziowskiej >

Kobak Maciej, Sędzia sądu administracyjnego jako przedstawiciel Narodu >