Sędzia Waldemar Żurek, jako zastępca dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych, będzie kierował Biurem Dyrektora i sprawował stałe zastępstwo Dyrektora KSSiP. Odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • wydawanie zarządzeń dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych lub incydentalnych, związanych z realizacją zadań Biura Dyrektora; 
 • sporządzanie planów, prognoz i analiz w zakresie zadań Biura; 
 • koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;
 • nadzorowanie organizacji uroczystości, konferencji i innych spotkań z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora;
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, aplikację uzupełniającą sędziowską oraz nad realizacją czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły; 
 • podejmowanie decyzji w sprawie organizowania kontroli wewnętrznych; 
 • koordynowanie działań związanych z umieszczaniem na stronie internetowej informacji dotyczących Krajowej Szkoły; 
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych; 
 • zarządzanie i rozwój portalu szkoleniowego e-KSSiP; 
 • nadzór nad opracowywaniem sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły.