Wielu Klientów zgłaszających się do Kancelarii w kwestii rozwodu zadaje pytanie, co da mi rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony? Jakie płyną z tego korzyści?
Odpowiedź dają wprost przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej jako KRiO. Radca Konrad Ciach przypomina, że zgodnie z art.  57 § 1 KRiO orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zgodnie jednak z § 2 na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Z powyższego wynika, iż to czy Sąd orzeknie o winie, czy też nie zależy w dużej mierze od małżonków.
Z kolei wina, bądź jej brak, wpływa na możliwość uzyskania od drugiego małżonka alimentów. Stanowi o tym art. 60 KRiO.
Zgodnie z art. 60 § 1 KRiO małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy rozwód był bez orzekania o winie, z winą obu stron oraz będzie miał zastosowanie w sytuacji, gdy orzeknięto winę tylko jednego z małżonków (w tym wypadku alimenty należeć się będą wyłącznie małżonkowi niewinnemu).

Z kolei zgodnie z § 2 jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Powyższe znajduje zastosowanie tylko w przypadku gdy orzeknięto rozwód z winy jednego małżonka, a dla małżonka niewinnego rozwód powoduje pogorszenie sytuacji majątkowej. Ma to istotne znaczenie, w sytuacji gdy małżonek winny zarabia zdecydowanie więcej, niż małżonek niewinny.
Wina przekłada się również na czas, w jakim alimenty muszą być płacone. Zawarcie małżeństwa przez małżonka, który alimenty otrzymuje zawsze powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka. Obowiązek ten wygasa również z upływem 5 lat od orzeknięcia rozwodu, ale tylko gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Oznacza to, że w przypadku rozwodu z winy jednego z małżonków, bądź z winy obu małżonków, obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie.
 

Źródło: http://www.kancelaria-ciach.pl/