Notarialny nakaz zapłaty wprowadzić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, której projekt przygotowało Ministerstwo Rozwoju. O wydanie nakazu zapłaty wierzyciel będzie mógł wystąpić, według swojego uznania, do sądu bądź do notariusza, jednak wniesienie sprzeciwu spowoduje upadek notarialnego nakazu zapłaty, a wierzycielowi pozostanie droga sądowa. Nakaz będzie tytułem egzekucyjnym, a jego wystawienie przerwie bieg terminu przedawnienia.

Czytaj: Notariusz wystawi nakaz zapłaty>>

Klauzulę wykonalności takiemu aktowi nadawać ma inny notariusz, projekt nie precyzuje jednak, że nie może to być wspólnik notariusza, który wystawia nakaz. Według Krajowej Izby Radców Prawnych brak takiego zapisu to błąd, ponieważ prawidłowość dokumentu powinien skontrolować obiektywny podmiot. Radcowie sugerują także dookreślenie, w jakich przypadkach możliwa będzie odmowa nadania klauzuli wykonalności notarialnemu nakazowi zapłaty.
 

LEX dla Notariusza