Rozstrzygnięcia X edycji konkursu miesięcznika Przegląd Sądowy na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku dokonano w lutym, a nagrody zostały wręczone w czwartek 28 marca br.

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Zembrzuski, Michał Piotr Ziemiak i Piotr Rylski

Czytaj: Książki przydatne w sądach nagrodzone>>
 
Jak poinformowali organizatorzy, do tej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 33 książek. - Sąd konkursowy miał bardzo trudne zadanie aby wybrać tę najlepszą - skomentował jego przewodniczący, sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. I dodał, że Sąd konkursowy stwierdził bardzo wysoki - praktyczny i naukowy - poziom nagrodzonych prac, a także wyróżniającą się formę ujęcia tematów. 

Nagrodę główną zdobyły po raz pierwszy ex aequo dwie publikacje wydane przez Wolters Kluwer Polska: 

Obaj autorzy są z tej samej katedry postępowania cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obaj też pracują w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Książka Piotra Rylskiego wydana została przez Wolters Kluwer Polska, które podkreśla, że stanowi ona pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie. - Zakres rozważań obejmuje zagadnienia konstrukcyjne oparte na zasadzie uczestnictwa obowiązującej w tym trybie postępowania rozpoznawczego. Autor przeciwstawia tę zasadę obowiązującej w procesie cywilnym zasadzie dwustronności i na tym tle analizuje jej zakres, a także omawia pojęcie i rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego, oraz sposoby nabycia i utraty tego statusu - czytamy w opisie publikacji. 

Natomiast książkę Tadeusza Zembrzuskiego wydawnictwo rekomenduje jako kompleksowe opracowanie nieważności postępowania, istotnej dla praktyki instytucji prawa procesowego, dotyczącej najpoważniejszych uchybień procesowych oraz ich skutków wpływających na przebieg postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli oraz przed Sądem Najwyższym. - W monografii dokonano analizy procesowego funkcjonowania instytucji nieważności, badano charakter, znaczenie i zakres jej zastosowania; wskazano jej elementy konstrukcyjne oraz istotę - czytamy w opisie.

Nagrodę specjalną zdobyła książka Michała Piotra Ziemiaka pt. Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, wydana przez TNOiK.