Taką zmianę przewiduje opiniowany właśnie projekt zmiany rozporządzenia – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Chodzi konkretnie o czyny z art. 310 par. 1 k.k. ,zgodnie z którym "kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,  podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Pacura Marcin, Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 310 par. 1 k.k. >

Czytaj: Prokuratorzy odczują w portfelu i Polski Ład, i zamrożenie wynagrodzeń >>

Cel? Usprawnienie

Ministerstwo zapewnia, że celem projektowanej regulacji jest stworzenie mechanizmów służących usprawnieniu postępowań przygotowawczych i zwiększeniu skuteczności działań organów ścigania dla wykrycia sprawców podrobienia lub przerobienia pieniądza albo znaku pieniężnego polskiego lub obcego.

- Skutecznym sposobem zapobiegania i zwalczania przestępczości fałszowania pieniędzy jest m.in. wprowadzenie szczególnych dla tej kategorii przestępstw metod organizacji pracy organów ścigania, o czym wspomniano już w regulacjach Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy podpisanej w dniu 20 kwietnia 1929 r. w Genewie, ratyfikowanej przez Sejm RP w dniu 5 marca 1934 r. - zaznacza resort i dodaje, że nie służy temu rozproszenie postępowań przygotowawczych dotyczących tego rodzaju przestępstw pomiędzy różnymi jednostkami prokuratury i policji.

- Nierzadko w zakresie jednostkowych przypadków puszczania w obieg falsyfikatów, w praktyce nie pozwala to na poddawanie zgromadzonych materiałów procesowych analizom służącym odnajdywaniu łączących je elementów, a co za tym idzie obniża efektywności działania organów ścigania. Koncentracja informacji o prowadzonych postępowaniach i poczynionych w ich toku ustaleniach we wskazanej, na podstawie projektowanego przepisu, jednostce prokuratury, sprzyjać będzie skuteczniejszemu wykonywaniu zdań ustawowych organów ścigania - dodano.

Czytaj: Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym >>

Łączyć sprawy można ale według określonych kryteriów  

Z uzasadnienia wynika, że projektowana zmiana będzie normą kompetencyjną dla Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, do wskazania jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prowadzone byłoby postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwa podrabiania lub przerabiania pieniędzy albo znaków pieniężnych, innych środków płatniczych albo dokumentów, o których mowa w art. 310 par. 1 k.k., obejmujące przypadki ujawnione w danym okresie lub na określonym obszarze (nawet całego kraju).

- Kryterium dającym podstawę do łączenia spraw w jedno śledztwo, które prowadzone będzie w wyznaczonej jednostce prokuratury byłyby: klasa fałszerska lub nominał pieniądza,znaku pieniężnego lub innego dokumentu - wskazano.

Co więcej, klasa fałszerska ma być ustalana na podstawie opinii wydanej oparciu o art. 193 par. 2 k.p.k. przez instytucję specjalistyczną − Narodowy Bank Polski − Departament Emisyjno-Skarbcowy.