W 2011 r. w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano łącznie 1.189.666 spraw karnych. Wpływ takich spraw zwiększył się w porównaniu z 2010 r.- o 21.870 spraw. W tym czasie zmniejszyła się liczba prokuratorów z 4.433 do 4.376. W 2011 r. załatwiono ogółem 1.187.030 spraw karnych, czyli o 16.962 więcej niż w roku ubiegłym. Co istotne, o 29 proc. zmniejszyła się liczba spraw długotrwających (powyżej 2 do 5 lat) z  495 do 349 spraw. W 2011 r.- w porównaniu z 2010 r.- odnotowano zwiększenie  o 964  z 77.563 do 78.527 liczby decyzji o zabezpieczeniu majątkowym. Łączna wartość faktycznie zabezpieczonego mienia na poczet kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych wyniosła 364.256.399 zł i była większa o 20.734.010 niż w 2010 r.  Ważne jest również, że zmniejszył się z 2,0 proc. do 1,87 proc. wskaźnik osób uniewinnionych do ogółu osób osądzonych, przy czym  liczba uniewinnień prawomocnych dotyczyła 1,5 proc. ogółu osądzonych. Jeśli chodzi o prawomocne uniewinnienia osób tymczasowo aresztowanych to stanowią one 1,30 proc. ogółu osób oskarżonych tymczasowo aresztowanych.

Wyniki pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury to główny temat rocznej narady Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratorami Apelacyjnymi i Prokuratorami Okręgowymi jaka miała miejsce w dniach 15-16 marca br. w Popowie pod Warszawą. W naradzie uczestniczyli również: Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i Zastępca Prokuratora Generalnego Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy Artymiak, a także dyrektorzy departamentów i biur Prokuratury Generalnej.

- Wyniki pracy prokuratury w ubiegłym roku są lepsze aniżeli w roku 2010 i jest to oczywiście efekt wysiłku i determinacji prokuratorów, co istotne- osiągnięty w warunkach trudnej sytuacji prokuratury -  powiedział Prokurator Generalny. W trakcie narady poruszano kwestie związane m.in. z planowanymi zmianami w ustawie o prokuraturze, ściganiem wybranych rodzajów przestępstw, systemem ocen asesorów, dalszą racjonalizacją kosztów funkcjonowania prokuratury.