Taką opinię współautor najnowszego wydania książki Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz wyraził we wprowadzeniu do tej publikacji.
Stwierdza w nim także, że od lat dwudziestych XX w. ukształtował się w Polsce system sądowego rozpatrywania spraw nieletnich. Ta zasada nie jest wprawdzie kwestionowana, ale niejednokrotnie przywoływane są starania w innych krajach o wprowadzenie pozasądowych form załatwiania spraw nieletnich. Poszczególne kraje mają różne doświadczenia i swoje własne koncepcje. Trudno byłoby jednak uzasadnić, że jakieś formy pozasądowe mogą dawać lepsze rezultaty – w sensie pedagogicznym i gwarancyjnym – niż dobrze działający system sądowy. Dowodów na to nie ma i wydaje się, że ta forma załatwiania spraw nieletnich powinna pozostać bezsporna. - Otwarta pozostaje natomiast kwestia, jaki to powinien być sąd i jakie powinny być jego kompetencje – stwierdza współautor komentarza.
Jego zdaniem Nasuwa się też ważne pytanie o zakres kompetencji sądu rodzinnego.- Wątpliwości wzbudzają niekiedy szerokie uprawnienia sędziego, któremu podlega całość postępowania w sprawie nieletniego, w tym prawo do decydowania o biegu sprawy już na etapie postępowania wyjaśniającego. (…) Sędzia rodzinny powinien mieć maksymalnie szerokie uprawnienia do kierowania sprawą, w tym do decydowania o umorzeniu postępowania i ewentualnym przekazaniu sprawy do zała-twienia w inny sposób poza sądem. Uprawnienia takie są niezbędne, aby ocena nieletniego i jego sprawy mogła być w pełni zindywidualizowana – pisze prof. Tadeusz Bojarski.

imagesViewer

 

Jak podkreśla wydawca publikacji, zostały w niej omówione założenia przyjętego modelu postępowania w sprawach nieletnich - także kwestie sporne - oraz praktyczne aspekty stosowania ustawy.
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono zmiany, których celem było dostosowanie obowiązującego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także ujednolicenie postępowania, w którym dotychczas istniała konieczność stosowania przepisów z różnych działów prawa. Zmiany te dotyczą głównie przebiegu postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego.

W komentarzu szczegółowo omówiono:
•    zmieniony model postępowania wyodrębniający postępowanie wyjaśniające, postępowanie opiekuńczo-wychowawcze i poprawcze;
•    zmiany dotyczące użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego;
•    nowe zadania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Zdaniem autorów i wydawcy, książka jest skierowana zarówno do przedstawicieli praktyki: sędziów rodzinnych, prokuratorów, kuratorów, Policji, pracowników placówek, w których przebywają nieletni, jak i do osób pragnących pogłębić wiedzę na temat przedstawionych w niej zagadnień, w tym rodziców i opiekunów.

Więcej o publikacji>>>