Sędzia sprawozdawca Jacek Wygoda nie zgodził się z pełnomocnikiem - wnioskodawcą, iż zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie, że sędzia dopuściła się czynu zabronionego. Sąd zbadał tylko prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, lecz nie orzekał o winie. Postępowanie toczyło się bez udziału publiczności ( według art. 95 b) kpk).

Czytaj także: SN: Sędzia Tuleya nadal z immunitetem - nie będzie zarzutów karnych>>
 

Błędy w dokumentacji

Adwokat strony przegranej zarzucił nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji przez wieloletniego sędziego Honoraty W. Czyn karalny, zdaniem skarżących kwalifikował się jako przestępstwo z art. 231 kk. Co oznacza, że  funkcjonariusz publiczny, jakim jest sędzia który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgodnie z art. 80 par. 2a) ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, jeśli nie pochodzi od prokuratora, powinien być podpisany przez radcę prawnego lub adwokata, będącego pełnomocnikiem.

Sąd dyscyplinarny w pierwszym rzędzie ocenił dowody, a następnie dokonał analizy prawnej, czy spełniona jest przesłanka uchylenia immunitetu, czyli czy wskazują one na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez sędziego przestępstwa. Odpowiedź była negatywna, stąd odmowa uchylenia immunitetu Honoracie W.

Postępowanie incydentalne

Konstytucja RP gwarantuje sędziemu ochronę przed odpowiedzialnością karną i pozbawieniem wolności. Celem immunitetu jest zapewnienie sędziemu wolności od nacisków.

Według orzecznictwa Izby Karnej SN, która przez zmianami w ustawie o SN zajmowała się takimi sprawami, zagwarantowany w art. 181 Konstytucji RP immunitet formalny sędziego obejmuje swym zakresem każdą formę pozbawienia wolności. Jego uchylenie w zakresie wolności osobistej sędziego wymaga zatem każdorazowo zgody sądu dyscyplinarnego.

Czytaj: Iustitia: Lekceważenie orzeczenia TSUE dotknie wszystkich Polaków>>

Natomiast prof. Maria Szczepaniec, sędzia z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która w przeddzień tego orzeczenia, a także głośnego orzeczenia w sprawie sędziego Igora Tulei przeprowadziła szkolenie na ten temat dla dziennikarzy obsługujących Sąd Najwyższy przekonuje, że uchylenie immunitetu to procedura nie należąca do postępowania dyscyplinarnego. - Cechą postępowania karnego jest orzekanie o odpowiedzialności karnej, a więc kwestia winy i kary.  - Jest to postępowanie incydentalne w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego. Takie postępowanie może być połączone z zezwoleniem na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - dodaje.

Zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, także w tym szerszym znaczeniu, może prowadzić do zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych i obniżenia wynagrodzenia

Sądem dyscyplinarnym I instancji w tym wypadku jest obecnie Sąd Najwyższy I Wydział Izby Dyscyplinarnej. Przed nowelizacją z grudnia 2017 r. I instancją był Sąd Apelacyjny.

Wnioskodawca w terminie 14 dni może uchwałę zaskarżyć do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej SN.

Sygnatura akt I DO 19/20, nieprawomocna uchwała z 9 czerwca 2020 r.