Najwięcej problemów w ubiegłym roku stwarzały sądom administracyjnym zmiany prawa powodujące braki kadrowe. W związku z wejściem w życie w kwietniu 2018 r. ustawy o Sądzie Najwyższym 72 sędziów odeszło w stan spoczynku, aby następnie wrócić. Ale powróciło do orzekania tylko 38 z nich - powiedział prezes NSA. - Zmiany kadrowe nie wywołały bardzo znaczących komplikacji w orzekaniu i mamy rekordowe osiągnięcia w orzekaniu w NSA. Obecnie orzeka 106 sędziów, a siedmiu sędziów, którzy wzięli już odprawy i odeszło, zwróciło je i wróciło - uspakajał prof. Zirk-Sadowski.

Czytaj: Prezydent: Nie można ograniczać mojej władzy wobec sądów >>
 

Więcej tematów skarg

Prezes NSA podkreślił, że katalog spraw, w których orzekają sądy administracyjne stale się powiększa. Należą do nich np. :

  • skargi na opinie zabezpieczające i odmowa wydania takiej opinii
  • skargi na postanowienie szefa administracji skarbowej w sprawie rachunku bankowego
  • skargi na decyzje ostateczne konsulów w sprawie przyznania wiz dla cudzoziemców

Więcej instytucji może zwrócić się do NSA w celu podjęcia uchwały w trudnej kwestii prawnej, budzącej poważne wątpliwości. Uprawnienia takie dostał rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, a także prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który może za pośrednictwem sądu administracyjnego zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytaj: Mniej spraw podatkowych w sądach administracyjnych>>
 

Spadek wpływu skarg do WSA

W porównaniu z 2017 r. odnotowano spadek liczby spraw kierowanych do wojewódzkich sądów administracyjnych. - Jest ich mniej o 9,1 procent, czyli obywatele są zadowoleni z decyzji wydawanych przez orany administracji - zauważył prof. Zirk-Sadowski. Dodał także, że wzrosła liczba skarg kasacyjnych do NSA o 13, 9 proc. (wynosiła 2483), co świadczy o niezadowoleniu z wyroków sądów pierwszej instancji.

Przeczytaj w LEX: Skarga kasacyjna oraz zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym >

Co więcej - liczba załatwionych spraw była wyższa niż wpływ skarg w wojewódzkich sądach o 2 tys. 500 spraw. A w NSA liczba załatwionych spraw kasacyjnych zmniejszyła się o ok. 1400 w porównaniu z 2017 r.

Najwięcej wyroków zapadło w obszarze podatków, co stanowi 24 proc. całej tematyki skarg, a wyeliminowano z obrotu 17 tys. decyzji. W dalszej kolejności - wydano wyroki w sprawie skarg na działanie samorządu - 4,7 proc.

Zobacz procedurę w LEX: Sądowa kontrola decyzji podatkowych >

 

Zaległości i terminy

W 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny załatwił 51 proc. spraw w terminie do roku, a pozostałe sprawy do 2 lat. W przypadku zażaleń 91 proc. spraw jest rozpoznawanych w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy.

Zaległości wynikają często z powodu zwiększenia zakresu rozpatrywania sprawy lub postawienia pytania prawnego, wymagającego uchwały w rozszerzonym składzie.

Sądy wojewódzkie załatwiły w porównaniu z 2017 r. 103 proc. spraw. Najwięcej skarg wniosły osoby fizyczne - 47 tys. skarg., osoby prawne - 17 tys. 976, organizacje społeczne - 976, 1217 - Prokurator Generalny, RPO - 22.

Wojewódzkie Sądy Administracyjne załatwiały skargi w terminie trzech miesięcy, co oznacza poprawę wskaźnika.

- Sądy administracyjne działają poprawnie w porównaniu z liczbą napływających spraw - podsumował prezes NSA. - Terminy załatwienia spraw nie różnią się od średnich terminów zanotowanych w państwach Unii Europejskiej - dodał.