Wniesiona przez Naczelną Radę Adwokacką inicjatywa została podjęta przez sejmową Komisję ds. Petycji. Zdecydowała ona o wniesieniu projektu nowelizacji ustawy Prawo pocztowe zgodnie z postulatami Adwokatury. Petycja w tej sprawie trafiła do Sejmu we wrześniu 2021 r., a jej autorem jest adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj: List do sądu za ciężki, więc nie może być polecony >>

Adwokaci i radcy poszkodowani

Chodzi o art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego, zgodnie z którym w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - do oddawczej skrzynki pocztowej adresata bez podkładki w postaci wniosku adresata. Wyłączone z tego zostały sądy i trybunały, prokuratura i inne organy ścigania, komornika sądowego.

Sprawdź też: Czy wysłane pocztą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest skuteczne, jeżeli na potwierdzeniu odbioru podpisał się ktoś o innym nazwisku z dopiskiem "domownik"? >

 

Adwokaci postulują zmianę wyłączającą również adwokatów i radców prawnych, w ramach prowadzonej działalności zawodowej.

Obecnie bez gwarancji skutecznego dostarczenia pism

NRA podkreśla, że zmiana jest ważna ponieważ obecne przepisy – zmienione ustawą Covidową – nie gwarantują skutecznego dostarczenia pism oraz zagrażają ochronie tajemnicy adwokackiej.

- Po przeszło roku funkcjonowania przepisu art. 37 ust. 4a ustawy Prawo pocztowe dociera do NRA coraz więcej głosów od adwokatów, że nie wszystkie przesyłki rejestrowane wysyłane do i przez zawodowych pełnomocników docierają rzeczywiście do ich pocztowych skrzynek oddawczych. Jednocześnie reklamacje nie są uwzględniane, gdyż z wygenerowanego dokument z systemu Poczty Polskiej S.A. wynika, że przesyłkę doręczono w sposób prawidłowy - czytamy w uzasadnieniu petycji.

Sprawdź też: Czy wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli pismo zostało odebrane w placówce poczty przez żonę pracownika? >

Przypomniano również, że art. 132 par. 1 k.p.c. zobowiązuje profesjonalnych pełnomocników do doręczania sobie nawzajem bezpośrednio odpisów pism procesowych z załącznikami. A w treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Co więcej pismo niezawierające powyższego oświadczenia podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.